środa, 20 stycznia 2016

Brak wskazania waluty w ofercie

Możecie się zdziwić, ale wcale nie rzadkim błędem w ofercie jest podanie ceny oferty lub wartości wcześniej wykonanego zamówienia w takiej oto formie "2 120 000 brutto". Bez waluty.
O ile w wykazie wykonanych zamówień łatwo jest wezwać wykonawcę do uzupełnienia tej informacji, jeśli nie ma możliwości jej poprawienia jako oczywistej omyłki pisarskiej wprost o treść innych dokumentów, o tyle w przypadku ceny ofertowej trzeba się zastanowić co z takim błędem zrobić.Czy możliwe jest poprawienie omyłki lub wyjaśnienie treści oferty czy konieczne jest odrzucenie oferty, w której cena została podana bez określenia waluty?


Na pomoc przychodzi nam wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 października 2013 r. (KIO 2376/13). Skład Izby uznał, że jest to omyłka w zakresie niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która podlega poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 prawa zamówień publicznych:

"Zamawiający wyraźnie, dwukrotnie - w Rozdziale XXII ust. 1 i 5 SIWZ podał, że podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. W świetle treści tego postanowienia SIWZ, wbrew twierdzeniu Zamawiającego, nie by o dopuszczalne podanie ceny w innych jednostkach pieniężnych niż złote polskie. Tym samym w przedmiotowym postępowaniu, waluta została narzucona wykonawcom, bez żadnych odstępstw. W tych okolicznościach, zaniechanie wskazania przez wykonawcę waluty, w jakiej został wyrażona ceny oferty, nie powoduje niemożności ustalenia tej waluty. Przeciwnie, skonfrontowanie tego niedopowiedzianego zapisu oferty z treścią SIWZ pozwala na wyłącznie jeden wniosek, to jest, że cena musiała zostać określona wyłącznie w tych jednostkach pieniężnych, jakie zostały dopuszczone w SIWZ, to jest w zł.(...)


Reasumując, na gruncie analizowanej sprawy, dokonanie korekty oferty, poprzez wskazanie ceny słownie oraz jednostki pieniężnej nie skutkuje taką zmianą oferty, którą można byłoby rozpatrywać w kategorii istotnej zmiany treści oferty. Wręcz przeciwnie, oczywistość oświadczenia wykonawcy, co do ceny jak i zastosowanej jednostki pieniężnej sama się narzuca. Ustalenie zamiaru wykonawcy w powyższym zakresie nie tylko nie wymaga życzliwej, ale jakiejkolwiek interpretacji Zamawiającego; nie wymaga dedukcji ani wyjaśnienia wykonawcy, co do zaoferowanej ceny." 

Inną możliwością jest interpretacja braku wskazania waluty jako oczywistej omyłki pisarskiej. W cytowanym wyżej uzasadnieniu wręcz wskazano, że oczywistość oświadczenia wykonawcy, co do ceny jak i zastosowanej jednostki pieniężnej sama się narzuca. Może więc lepiej będzie poprawić omyłkę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 jako oczywistą omyłkę pisarską?


Jest to z pewnością omyłka o charakterze pisarskim, zabrakło jedynie słowa określającego walutę i nie można założyć, by wykonawca chcący uzyskać zamówienie chciał dokonać takiego pominięcia.


Warto się za to zastanowić czy możliwe jest poprawienie tej omyłki bez wychodzenia poza pojęcie "oczywistości". Taka oczywistość z pewnością zachodzi w przypadku większości krajowych wykonawców, którzy na terenie kraju rozliczają się wyłącznie w złotówkach.


Wątpliwości mogą powstać przy ocenie ofert wykonawców zagranicznych lub polskich będących jedynie importerami zagranicznej produktów. I tu jednak wątpliwości mogłyby powstać jedynie jeśli kwota oferty byłaby równie prawdopodobna będąc wyrażona w obcej walucie. W zwykłym przypadku, nawet jeśli wykonawca hiszpański wskaże cenę za wykonanie robót budowlanych bez określenia waluty to jest jasne czy chodziło mu o złotówki, czy o euro, skoro to drugie jest warte ponad czterokrotnie więcej.


Jakkolwiek, by nie oceniać oczywistości tej omyłki pamiętajcie, że w przyjęcie, że mamy do czynienia z inną omyłka też zakłada w sposób dorozumiany, że wykonawca nie miał na myśli euro, ani innej waluty. Jeśli bowiem jest szansa, że w ofercie walutą miało być euro, to poprawienie waluty na złotówki trudno uznać za nieistotną zmianę oferty. A takiego poprawienia nie można dokonać niezależnie od tego czy wykonawca chciałby wyrazić wobec niej sprzeciw czy nie.

Grzegorz Rogalewicz (strona autora: http://kartaprzetargowa.pl/)

3 komentarze:

  1. Ja się niestety takimi rzeczami nie zajmuję i z całej tej definicji dla mnie najważniejsza jest sama waluta. Jako, ze pracuję za granicą to czasami zdarza mi się przyjechać do kraju. W takim wypadku poprzez kantor internetowy Cinkciarz.pl wymieniam sobie walutę i to w bardzo bezpieczny sposób.

    OdpowiedzUsuń
  2. Wszystkie informacje tutaj zgromadzone jak najbardziej przydatne

    OdpowiedzUsuń