środa, 30 marca 2016

Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy pzp - tryby udzielania zamówień publicznych cz.III - Licytacja i aukcja elektroniczna

Regulacja dotycząca licytacji elektronicznej nie została w istotny sposób zmieniona. Oprócz zmian wynikowych wskazano dodatkowy element ogłoszenia o zamówieniu tj, wykaz dokumentów, które należy załączyć na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Aukcja elektroniczna
Projekt, zgodnie z dyrektywami, rozszerza możliwości stosowania aukcji elektronicznej. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, w przypadku gdy ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania wykonawców stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, oraz jeżeli można w sposób precyzyjny określić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Aukcja elektroniczna będzie mogła mieć również zastosowanie w ramach dynamicznego systemu zakupów i w przypadku zamówień udzielanych na podstawie umowy ramowej. Aukcja elektroniczna nie będzie mieć zastosowania w przypadku zamówień publicznych, których przedmiotem są świadczenia o charakterze intelektualnym, jeżeli nie można ich poddać automatycznej ocenie.

Ponadto w przypadku gdy zamawiający postanowił przeprowadzić aukcję elektroniczną, wprowadzono obowiązek wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia minimalnego zakresu informacji (projektowany art. 9la ust. 2a). Wprowadzono też możliwość prowadzenia aukcji wieloetapowej. Wprowadzono także dodatkowe informacje, które zamawiający musi wskazać w zaproszeniu do udziału w aukcji (projektowany art. 91 b ust. 2). Określono także sposób postępowania w przypadku awarii systemu teleinformatycznego (projektowany art. 9ld) oraz przypadki zamknięcia aukcji (projektowany art. 9le).

Grupa Biznes Polska
źródło:  Ministerstwo Rozwoju
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz