wtorek, 1 marca 2016

Zmiana prawa zamówień publicznych – jeden z głównych efektów pierwszych 100 dni prac Ministerstwa Rozwoju.

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, plan naprawczy wdrażania Funduszy Europejskich, ułatwienia dla przedsiębiorców, zwiększone wsparcie innowacyjności i eksportu, zmiana prawa zamówień publicznych – to główne efekty pierwszych 100 dni prac Ministerstwa Rozwoju.
Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z inny resortami przygotowało Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wskazuje on kluczowe kierunki długofalowego rozwoju, w ramach których prowadzone będą liczne działania zmierzające do jak najlepszego wykorzystania potencjału gospodarczego Polski. Plan zakłada koncentrację aktywności wokół pięciu filarów rozwoju:
 1. reindustrializacji,
 2. rozwoju innowacyjnych firm,
 3. kapitału dla rozwoju,
 4. ekspansji zagranicznej,
 5. zrównoważonego rozwoju społecznego i regionalnego.
Horyzontalną podstawą odpowiedzialnego rozwoju Polski, która wpływa na wszystkie filary powinno być sprawne państwo oraz solidarność społeczna.
Konsekwencją wprowadzenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ma być odbudowany silny polski przemysł, spójne i kompleksowe inwestycje oraz sprzyjające otoczenie instytucjonalno-prawne dla powstawania, wzmocnienia i ekspansji zagranicznej polskiego biznesu (szczególnie z sektora MŚP) przy efektywnym wykorzystaniu zarówno środków krajowych, jak i zagranicznych.
Plan został przyjęty przez rząd 16 lutego 2016 r. W oparciu o kierunki przedstawione w Planie Minister Rozwoju, wspólnie z właściwymi ministrami przygotuje zaktualizowaną średniookresową Strategię Rozwoju.

Plany naprawcze i przyspieszające wdrażanie Funduszy Europejskich

 • Program Naprawczy dla Funduszy Polityki Spójności 2007-2013
7 grudnia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła Program Naprawczy dla Funduszy Polityki Spójności 2007-2013. W wyniku podjętych we współpracy z Komisją Europejską działań, Ministerstwo Rozwoju zabezpieczyło wykorzystanie środków unijnych w kwocie ok. 11,3 mld zł alokacji na lata 2007-2013. Poświadczanie pozostałych do rozliczenia wydatków przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Powołano również Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej, który m.in. kontroluje wykorzystanie funduszy w poszczególnych obszarach.
 • Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyśpieszenia realizacji programów 2014-2020
Ministerstwo Rozwoju przygotowało plan, którego celem jest zapewnienie takiego przebiegu finansowej realizacji programów, który zapobiegnie wystąpieniu ryzyka utraty części środków unijnych przez Polskę oraz zapewnienie terminowej i efektywnej realizacji projektów. Dzięki temu możliwe będzie m.in. przyśpieszenie w ogłaszaniu konkursów w poszczególnych programach, inwestowanie środków i tym samym efekt we wzmocnieniu rozwoju kraju. Program w najbliższym czasie przyjmie Rada Ministrów.

Prace w zakresie ułatwień dla przedsiębiorstw

 • zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego – uporządkowanie reguł nakładania administracyjnych kar pieniężnych – ich celem jest zapewnienie jednolitych standardów traktowania przedsiębiorców i obywateli oraz  wymierzania kar racjonalnych i adekwatnych do popełnionego naruszenia przepisów.Przeprowadzono uzgodnienia wewnątrzresortowe.
 • zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – uporządkowanie kontroli działalności gospodarczej –celem jest zapewnienie racjonalnego wyważenia interesu przedsiębiorcy i interesu publicznego, a tym samym wzmocnienie zasady zaufania obywatela do państwa. Projekt na etapie do uzgodnień wewnątrzresortowych.

Program Start in Poland i ustawa o innowacyjności

 • Rada ds. Innowacyjności
W styczniu 2016 r., z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, Premier Beata Szydło powołała Radę ds. Innowacyjności oraz Międzyresortowy Zespół ds. Innowacyjności. Głównym celem Rady jest wypracowanie wspólnych działań zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki w oparciu o innowacje. Pierwsze inicjatywy Rady, których założenia zostały przyjęte kierunkowo na posiedzeniu 17 lutego br. to: zmiany legislacyjne w zakresie wspierania innowacyjności (nowelizacja ustawy o innowacyjności przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz dedykowany start-up’om projekt Start In Poland.
 • Start In Poland
To program angażujący duże prywatne i publiczne podmioty, w tym Spółki Skarbu Państwa, które będą tworzyły popyt na innowacyjne produkty z firm typu start-up. Nowy projekt ma pozwolić na lepsze pozyskiwanie klientów i wartościowych kontraktów, w tym głównie ze spółkami Skarbu Państwa. W ramach projektu start-upy będą mogły rozwijać się w oparciu o potrzeby spółek Skarbu Państwa, uzyskując wsparcie kapitałowe, wiedzę oraz doświadczenie dużych firm z polskim kapitałem. Wsparcie publiczne powinno pomóc młodym firmom nie tylko powstawać, ale także rozwijać się. Projekt zakłada stworzenie ekosystemu, który będzie sprzyjał powstawianiu większej liczby przedsiębiorców zaliczanych do grona przedsiębiorstw szybkiego wzrostu.

Prace na nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, wdrażający przepisy unijnych dyrektyw do prawa polskiego ( wejdzie w kwietniu 2016 r.). W nowelizacji m.in.:
 • wzmocniono promocję pozacenowych kryteriów oceny ofert,
 • rozszerzono klauzule społeczne,
 • wzmocniono promowanie innowacyjności i stabilnych miejsc pracy,
 • zmniejszono uciążliwe obowiązki przedkładania dokumentów.
Projekt był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Obecnie formułowana jest nowa wersja przepisów, w oparciu o przyjęte uwagi. Następnie projekt trafi pod obrady Komitetu Spraw Europejskich i stałego Komitetu Rady Ministrów.

Wsparcie polskiego eksportu

 • Prace nad ustawą o systemie promocji gospodarki
Powstała wstępna wersja ustawy o systemie promocji gospodarki. Celem projektu jest stworzenie efektywnego i sprawnego systemu wsparcia eksportu, inwestycji, a także promocji poszczególnych branż. Najważniejszym komponentem projektowanej ustawy jest powstanie jednej, skonsolidowanej instytucji wspierania eksportu. System wsparcia eksportu będzie funkcjonował częściowo na zasadzie struktury sieciowej. Oznacza to, że dużą część zadań będzie wykonywana przez podmioty z otoczenia biznesu.
 • Reforma Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji
Istniejące jednostki zostaną wzmocnione zarówno merytorycznie jak i kadrowo, utworzone zostaną także nowe w kluczowych dla rozwoju eksportu miejscach. Ocena ich działalności będzie silniej powiązana z efektami pracy.
 • Polskie Mosty Technologiczne
Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt Polskich Mostów Technologicznych. Jego celem jest przyspieszenie rozwoju polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale internacjonalizacji działalności, zainteresowanych sprzedażą swoich produktów i usług lub inwestycjami na rynkach zagranicznych.
Polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia zagranicznych instytucji otoczenia biznesu wyspecjalizowanych w świadczeniu usług o charakterze akceleracyjnym oraz wsparcia w zakresie kojarzenia z potencjalnymi partnerami gospodarczymi - firmami technologicznymi oraz inwestorami. Udział w międzynarodowym obrocie gospodarczym może w istotnym zakresie wpłynąć na szanse rozwojowe polskich MŚP, w szczególności działających w branżach objętych zakresem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Pierwszy nabór przewidywany jest na drugą połowę 2016 r.

źródło: Ministerstwo Rozwoju

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz