środa, 25 maja 2016

Bardziej elastyczne i przejrzyste koncesje na roboty budowlane i usługi

Rząd przyjął we wtorek projekt nowej ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy wprowadzają przejrzyste zasady zawierania umów koncesyjnych, które są zgodne z prawem unijnym.


Projekt wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania koncesji (tzw. dyrektywa koncesyjna). Ustawa zastąpi obowiązującą ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Nowa ustawa wprowadza szereg zmian, dzięki którym zasady zawierania i realizacji umów koncesyjnych będą prostsze i bardziej przejrzyste. Jest ona szczególnie istotna dla rynku partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowy koncesyjne stanowią ponad 2/3 zawartych umów PPP.  
Projekt zakłada, że próg stosowania ustawy, tak jak w zamówieniach publicznych, wyniesie 30 tys. euro. Do tej pory takiego progu nie było. Podobnie jak w Prawie Zamówień Publicznych odwołania będą składane do Krajowej Izby Odwoławczej i dalej ewentualnie do sądu powszechnego, co zastąpi obecny tryb administracyjno-prawny (skargę do sądu administracyjnego).
Projekt wprowadza szeroki katalog możliwych zmian umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, w tym m.in. od dawna postulowane prawo interwencji (step-in-right). Chodzi o sytuację, w której koncesjonariusz nie wywiązuje się z zapisów umowy. W takim przypadku udzielający koncesji będzie mógł go zastąpić nowym koncesjonariuszem bez konieczności organizowania postępowania na wybór nowego partnera biznesowego. Taka sytuacja musi być jednak przewidziana na wstępnym etapie realizacji projektu.

więcej na stronie Ministerstwa Rozwoju https://www.mr.gov.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz