środa, 1 czerwca 2016

Od 18 maja 2016 r. łatwiejszy dostęp polskich firm do rynku zamówień publicznych na Ukrainie.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. Ukraina złożyła przystąpienia do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (ang. GPA – Government Procurement Agreement, dalej: „Porozumienie GPA”). W wyniku tego, Porozumienie GPA weszło w życie w stosunku do Ukrainy w dniu 18 maja 2016 r.
Porozumienie GPA jest umową zawartą w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Obowiązuje od 1996 roku jako umowa dodatkowa wiążąca tych członków WTO, którzy do niej dobrowolnie przystąpili. Oprócz państw członkowskich Unii Europejskiej sygnatariuszami umowy są min USA, Kanada, Izrael, Korea Płd., Hongkong, Chiny, Tajwan, Singapur, Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Aruba a od dnia 18 maja 2016 r. również Ukraina.

GPA określa zasady i zakres wzajemnego dostępu do rynków zamówień publicznych sygnatariuszy tego Porozumienia. Zamówienia publiczne udzielane w Polsce objęte są zakresem porozumienia od 1 maja 2004 r.- w związku z akcesją Polski do UE. Dla polskich zamawiających fakt uczestnictwa w Porozumieniu GPA oznacza tyle, że w ogłoszeniach o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej każdorazowo musi znaleźć się informacja o tym, czy dane zamówienie podlega Porozumieniu GPA.


Podpisane z Ukrainą Porozumienie GPA nakłada na ten kraj obowiązek traktowania wykonawców pochodzących z Ukrainy na równi z wykonawcami pochodzącymi z Unii. Od wszystkich potencjalnych wykonawców państw – stron Porozumienia GPA wymagane jest stosowanie takich samych reguł dotyczących zamówień rządowych.

Z drugiej zaś strony, przystąpienie przez Ukrainę do Porozumienia GPA gwarantuje firmom ukraińskim takie same prawa i reguły przy ubieganiu się o zamówienia publiczne w krajach Unii Europejskiej oraz w pozostałych państwach- sygnatariuszach porozumienia GPA.

Warto też wspomnieć, że od 1 stycznia 2016 weszła w życie umowa między Ukrainą a Unią Europejską o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA), będąca najważniejszą i największą częścią podpisanej w czerwcu 2014 roku umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE. Umowa ma na celu min. stworzenie równych warunki konkurencji. Ukraina przejęła część regulacji prawnych Unii Europejskiej, w tym min. w zakresie przepisów celnych, energii, przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Podpisana przez Ukrainę umowa DCFTA spowodowała wstrzymanie przez prezydenta Władimira Putina porozumienia o wolnym handlu między Rosją a Ukrainą. Oficjalnym powodem tej decyzji była obawa napływu do Rosji po 1 stycznia 2016 r. przez terytorium Ukrainy towarów z UE obłożonych zerową stawką celną.

Ważną informacją jest to , że obowiązek zapewnienia równego dostępu wszystkim państwom członkowskim dotyczy tylko tych zamówień, które są objęte zakresem GPA, czyli zamówień o określonej wartości (przekraczających określone progi) udzielanych przez określone kategorie zamawiających, w zależności od tego jakie zobowiązania zostały podjęte przez dane państwo. 

Izabela Domitrz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz