środa, 1 czerwca 2016

Ważne! W dniu dzisiejszym (2 czerwca) Senat rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

2 czerwca o godzinie 13:30 Senat zajmie się procedowaniem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Na posiedzeniu Senatorowie i Senatorki zapoznają się z uwagami dotyczącymi w głównej mierze zamówień in-house. Odbędzie się debata i głosowanie na temat zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przesłana przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość do Senatu opinia merytoryczna dotycząca skutków dla przedsiębiorców wprowadzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych konstrukcji tzw. zamówień in-house jasno wskazuje, że przyjęcie proponowanego w ustawie rozwiązania, polegającego na zniesieniu obowiązku przeprowadzenia przetargu na rynku odpadów komunalnych jest dla prywatnych przedsiębiorców działających w tej branży rozwiązaniem bardzo niekorzystnym. 
 

Podobne stanowisko w tej kwestii zajęła Polska Izba Gospodarki Odpadami przesyłając do Senatu stosowne opinie. W apelu do Senatorów i Senatorek prosi o wniesienie poprawek do przyjętego przez Sejm projektu zmiany ustawy pzp. 
 

O poprawki do ustawy apeluje również Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, która prosi o wykreślenie z ustawy zapisów związanych z instytucją in-house.


Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie w swoim piśmie postuluje o wyłącznie zamówień in-house z regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz utrzymanie przewidzianego w regulacjach Dyrektywy progu 80% działalności powierzonej (projekt zawiera wymóg 90%).


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wniosły pismo w którym proszą o wniesienie poprawki do ustawy w sprawie możliwości realizacji sektorowych zamówień in-house.

Procedura rozpatrywania ustaw przez Senat regulowana jest przez Konstytucję RP oraz regulamin Senatu. W skrócie wygląda ona następująco:

Po otrzymaniu ustawy uchwalonej przez Sejm Marszałek Senatu kieruje ją do odpowiednich problemowo komisji senackich, w przypadku ustawy pzp – Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Następnie, na posiedzeniu Senatu odbywa się debata i głosowanie, a w jej efekcie Senat podejmuje uchwałę. Może ona zawierać wniosek o przyjęcie ustawy bez zmian (wtedy jest przekazywana Prezydentowi do podpisu) albo też wniosek o jej odrzucenie w całości lub wprowadzenie poprawek (wtedy ustawa jest przekazywana ponownie do Sejmu).

Sejm może odrzucić poprawki Senatu, jak i wniosek o odrzucenie ustawy, bezwzględną większością głosów (liczba głosów „za” jest większa niż suma „przeciw” i „wstrzymujących się”), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli jednak nie będzie takiej większości, ostateczny tekst ustawy będzie zawierał treść uwzględniającą poprawki Senatu. Natomiast w przypadku głosowania uchwały Senatu o odrzucenie ustawy, brak większości bezwzględnej będzie oznaczał, że ustawa upadła i nie stanie się obowiązującym prawem.

Po rozpatrzeniu stanowiska Senatu, Marszałek Sejmu przekazuje ustawę do podpisu Prezydentowi RP.

Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia jej przedstawienia (7 dni w przypadku ustaw pilnych i ustawy budżetowej) i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Aby bowiem ustawa stała się obowiązującym prawem (weszła w życie) musi być w nim opublikowana, a następnie musi upłynąć określony termin, tzw. vacatio legis, czyli okres potrzebny do zapoznania się z nią przez obywateli i przygotowania do jej realizowania.  
Przypomnijmy że Projekt ustawy wdroży do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady:
- 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r. str. 65), dalej „dyrektywa klasyczna 2014/24/UE” oraz
- 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r. str. 243), dalej „dyrektywa sektorowa 2014/25/UE”.

Izabela Domitrz


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz