wtorek, 7 czerwca 2016

W dniach 8 i 9 czerwca 2016 r. Senat podejmie uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

W dniach 8 i 9 czerwca 2016 r. Senat zbierze się na 19. posiedzeniu. Izba rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Był to rządowy projekt. Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Zmierza ona do uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych przez m.in. 

-zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia (np. wykonawcy będą składać oświadczenia o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, a obowiązek złożenia wszystkich dokumentów odnosić się będzie do tego wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą), 

- ograniczenie stosowania kryterium najniższej ceny ofert oraz wprowadzenie zasady komunikacji drogą elektroniczną między zamawiającym a wykonawcami (wejdzie w życie w 2018 r.). 

Ustawa wprowadza też szereg zmian, które mają pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do zamówień przez uproszczenie i uelastycznienie procedur oraz ułatwienia w udzielaniu zamówień w częściach. 

W nowelizacji położono nacisk na promowanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. 

Ustanowiono nowy instrument - partnerstwo innowacyjne, które będzie wykorzystywane do nabywania produktów i usług niedostępnych jeszcze na rynku. 

Nowelizacja ma też służyć promowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Przewidziano wprowadzenie klauzul społecznych i zastrzeganie przez zamawiającego zamówień dla zakładów pracy chronionej i wykonawców, których celem jest integracja społeczna -   promowanie zakładów pracy chronionej i wykonawców zatrudniających niepełnosprawnych i „defaworyzowanych" na rynku pracy, czyli np. osoby po 50. roku życia. 

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia – z wyjątkami np. regulacje dotyczące zamówień in-house, czyli udzielanych spółkom – córkom bez przetargu, mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz