poniedziałek, 20 czerwca 2016

Prawo zamówień publicznych - nabywanie usług w trybie zapytania o cenęW świetle prawa zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia w trybie  zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.Ustawa Pzp nie określa, co należy rozumieć przez dostawy lub usługi „powszechnie dostępne”. Pod pojęciem tym należy rozumieć dostępność dla wszystkich zainteresowanych takiego samego lub podobnego świadczenia. Natomiast pod pojęciem „ustalone standardy jakościowe” należy rozumieć: dostawy lub usługi o jakości nie wymagającej indywidualnego ustalenia, posiadającej powszechne standardy. Czyli będą to dostawy towarów objętych produkcją masową i popularne na rynku.Istotną cechą produktów lub usług zamawianych w trybie zapytania o cenę powinna być więc ich typowość, gwarantująca zamawiającemu porównanie cen takiego samego rodzaju produktów czy usług, oferowanych przez różnych wykonawców, poprzez podanie nazwy produktu lub usługi i określenie podstawowych ich parametrów czy zakresu.Przyjęcie, że określone usługi czy dostawy są standardowe oznacza, iż przynajmniej pięciu wykonawców świadczących usługi lub dostawy określonego rodzaju, będącego w sferze zainteresowania zamawiającego, powinno oferować opisywane wyżej usługi/dostawy. A więc możliwość skorzystania z trybu zapytania o cenę, została uwarunkowana obowiązkiem zaproszenia przez zamawiającego do udziału w postępowaniu minimum pięciu potencjalnych wykonawców.Na rynku dostaw, w trybie zapytania o cenę mogą zostać zakupione np. artykuły biurowe, produkty spożywcze różnego asortymentu, opał, paliwo. Na rynku usług m.in. standardowe usługi poligraficzne, usługi utrzymania czystości czy usługi pralnicze.Nie można natomiast zaliczyć np.:

- usług szkoleniowych, ponieważ wymagają od oferujących ich wykonanie podmiotów szczególnych cech bądź kwalifikacji dostosowanych do zindywidualizowanego przedmiotu świadczenia;

- usług polegających na usuwaniu produktów niebezpiecznych, z uwagi na ich wysokospecjalistyczny charakter oraz konieczność uzyskania przez wykonawców odpowiednich uprawnień;

- dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania, gdyż nie są to produkty typowe, charakteryzujące się małym stopniem złożoności;

-  usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, gdyż funkcja ta może być pełniona wyłącznie przez osoby lub podmioty posiadające specjalistyczne wymagania, dostosowane indywidualnie do przedmiotu zamówienia;

- opracowania studium wykonalności, zarządzania i rozliczania projektów unijnych z uwagi na profesjonalny charakter oraz wymóg posiadania fachowej wiedzy;

Izabela Domitrz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz