piątek, 29 lipca 2016

Nowe akty wykonawcze do zmienionej ustawy – Prawo zamówień publicznych

Informujemy, iż z dniem 28 lipca 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.  poz. 1128) oraz  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. poz. 1135).

Rozporządzenie określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, w zależności od zastosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Protokół w zależności od zastosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, oraz informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem”;
2) czynności związanych z przygotowaniem postępowania;
3) ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach i zamówieniach sektorowych;
4) ogłoszeń o zamówieniu i zmiany treści ogłoszeń;
5) specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
6) sytuacji określonej w art. 22c ust. 2 albo w art. 55a ust. 1 ustawy;
7) zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy;
8) miejsca i terminu składania ofert;
9) otwarcia ofert;
10) zestawienia ofert;
11) wezwania do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy oraz w trybie art. 26 ust. 2f ustawy;
12) wezwania do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w zakresie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw;
13) wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz poprawienia omyłek w ofercie;
14) unieważnienia postępowania;
15) zatwierdzenia wyniku postępowania;
16) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania;
17) środków ochrony prawnej;
18) czynności nowych lub czynności powtórzonych w postępowaniu;
19) zatwierdzenia po dokonaniu czynności nowych lub czynności powtórzonych;
20) udzielenia zamówienia;
21) załączników do protokołu;
22) uwag do protokołu;
23) podpisu osoby sporządzającej protokół;
24) podpisu osoby zatwierdzającej protokół.

Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.

W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

Oba rozporządzenia dostępne są na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz