środa, 20 lipca 2016

Nowe instrumenty w ustawie Prawo zamówień publicznych ułatawiające dostęp MŚP do przetargów - część I

Łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorców to jedno z głównych założeń zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednym z instrumentów ułatwiających udział w przetargach tej grupie przedsiębiorców są regulacje ograniczające ilość dokumentów złożonych w przetargu po stronie wykonawcy oraz wprowadzenie procedury Self-cleaning.

 
Ograniczenie wymogów dokumentacyjnych
1. Zamawiający ma obowiązek akceptowania oświadczenia własnego wykonawcy jako wstępnego dowodu potwierdzającego brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie kryterium selekcji. W zamówieniach równych i przekraczających wartości progów unijnych wykonawca składa oświadczenie składane w formie tak zwanego JEDZ – Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

2. Zamawiający ma możliwość żądania dokumentów jedynie od wykonawcy którego oferta została oceniona jako najwyższa. Na innych etapach postępowania jest możliwość żądania dokumentów ale tylko jeśli jest to konieczne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.

3. Brak możliwości żądania dokumentów od wykonawców, jeżeli zamawiający te dokumenty już posiada bądź są one dostępne w ogólnopolskich bazach danych w których sam zamawiający ma obowiązek ich pobrania.

Wprowadzenie Self-Cleaning- procedura samooczyszczenia
Wykonawca nie podlega odrzuceniu nawet jeśli istnieją podstawy do wykluczenia z postępowania pod warunkiem że przedstawi dowody na naprawienie szkody, zadośćuczynienie pieniężne, podejmie konkretne środki które zapobiegną dalszym przestępstwom itp. - czyli udowodni, że podjęte przez niego środki są wystarczające do uznania rzetelności wykonawcy. 
Procedura self-cleaning nie ma zastosowania do podmiotów zbiorowych skazanych wyrokiem prawomocnym w którym orzeczono zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia i w którym nie upłynął okres obowiązywania tego zakazu. Procedura samooczyszczania ma zastosowanie do podstaw wykluczenia które są wskazane w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16- 20, oraz do wszystkich wskazanych w ust.5.

Pozostałe ułatwienia dla MŚP zostaną przedstawione w kolejnym artykule.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska
źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz