czwartek, 14 lipca 2016

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. W Dzienniku Ustaw ogłaszane są akty normatywne i inne akty prawne. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. 13 lipca 2016 ogłoszona została Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw pod pozycją 1020. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Uchwalona ustawa oprócz zmian wynikających z dyrektyw wprowadza krajowe zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dotyczące w szczególności:
1)    stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert (zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.p. oraz ich związki, będą mogli zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli przedmiot zamówienia będzie miał ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, a ponadto jeżeli dodatkowo wykażą oni w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia – znowelizowany art. 91 ust. 2a  u.z.p.); w tym celu m.in. minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach;
2)    aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, np. poprzez wprowadzenie obowiązku określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dodawany do u.z.p. art. 29 ust. 3a); ponadto zamawiający będzie mógł zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia będą mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których głównym celem działalności lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (próg zatrudnienia osób marginalizowanych przez zakłady pracy chronionej lub innych wykonawców albo ich jednostki, określony przez zamawiającego, nie będzie mógł być niższy niż 30% zatrudnionych) – art. 22 ust. 2 i 2a u.z.p. w nowym brzmieniu;
3)    rozszerzenia katalogu włączeń z reżimu ustawy u.z.p. przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych o wartościach poniżej tzw. progów unijnych; wyłączono np. w pewnym zakresie zamówienia służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych czy zamówienia z zakresu działalności kulturalnej  – dodawany do u.z.p. art. 4d;
4)    uelastycznienia możliwości udzielania wykonawcom zaliczek; zaliczki będą mogły być udzielane także wówczas, gdy zamówienie na dostawy lub usługi będzie finansowane ze środków krajowych - nowe brzmienie art. 151a  u.z.p.;
5)    umożliwienia orzekania przez Krajową Izbę Odwoławczą w przypadku, gdy zamawiający w części uwzględni zarzuty odwołania – znowelizowany art. 186 ust. 3a–6  u.z.p.;
6)     nałożenia na Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych obowiązku wydawania  opinii, w których będzie przedstawiana interpretacja przepisów u.z.p.  budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie – dodawany do u.z.p. art. 154c.

Ponadto uchwalona ustawa wprowadza zmiany uwzględniające, iż nadzór nad Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych przejmuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Ustawa wprowadza ponadto zasadę, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz do odwołań i skarg do sądu w tych sprawach, jak również w postępowaniach konkursowych, wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie uchwalonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Ponadto przepisy dotychczasowe stosuje się do umów zawartych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy oraz do umów zawartych w następstwie postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy.


Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska
źródło: Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej;  http://www.sejm.gov.pl/, http://www.prezydent.pl/
 

1 komentarz:

  1. Witam serdecznie! Bardzo mądry i wartościowy blog! masz ogromną wiedzę i gratuluję Ci! prowadzę własny biznes i czasem jestem zaskoczony ile tych rzeczy trzeba wiedzieć przy każdej inwestycji i przetargu

    OdpowiedzUsuń