czwartek, 21 lipca 2016

Nowe instrumenty w ustawie Prawo zamówień publicznych ułatawiające dostęp MŚP do przetargów – część II

Kolejnymi rozwiązaniami zmienionymi w ustawie Prawo zamówień publicznych są warunki udziału w postępowaniu oraz poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
 
Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający może wymagać od wykonawcy określonego minimalnego rocznego obrotu w obszarze objętym zamówieniem, jednak nie może on przekraczać maksymalnie dwukrotności wartości szacowanej zamówienia. Są wyjątki od tej reguły, jednak Zamawiający musi uzasadnić w dokumentacji przetargowej powody żądania wyższych obrotów.
Jeśli zamówienie jest dzielone na części, przepisy odnoszące się do rocznych obrotów mają zastosowanie do każdej części oddzielnie. Zamawiający może określić minimalny roczny obrót dla więcej niż jednej części na wypadek, gdyby wykonawca startował do kilku części zamówienia które jest realizowane w tym samym czasie.

Poleganie na zasobach podmiotów trzecich
Wykonawca w stosownych sytuacjach może polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych , sytuacji ekonomicznej lub finansowej na podmiotach trzecich w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nie mają znaczenia stosunki prawne które łączą wykonawcę i podmiot trzeci. Istnieje zastrzeżenie osobistego wykonywania czynności przez podmioty trzecie jeśli dotyczą one wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia o ile na te zasoby osób trzecich powołał się wykonawca.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz