poniedziałek, 11 lipca 2016

WAŻNE ! 11 lipca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod pięcioma ustawami, w tym pod ustawą o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa ma na celu uzyskanie harmonizacji przepisów prawa krajowego z przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie udzielania zamówień publicznych.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
- art. 20a u.z.p. (dotyczącego powołania zespołu osób do nadzoru nad realizacją zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 1.000.000 euro),  który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia,
- art. 36a ust. 2a u.z.p. (dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części usług lub robót przez wykonawcę, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14 (in-house), którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane); art. 67 ust. 1 pkt 12 – 15 oraz ust. 8 – 13 u.z.p., art. 144b u.z.p., art. 146 ust. 1 pkt 7 u.z.p. i art. 146a u.z.p (dotyczących udzielania zamówień in-house i nadzoru nad udzielaniem takich zamówień) oraz art. 7 uchwalonej ustawy  (dotyczącego zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),  które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.,
- art. 91 ust. 7c u.z.p. (dotyczącego określenia w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków),  który wchodzi po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ponadto przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczące obowiązku komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej wchodzą w życie z dniem 18 kwietnia 2017 r. odnośnie  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez centralnego zamawiającego oraz z dniem 18 października 2018 r. w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez pozostałych zamawiających. Natomiast przepis art. 10a u.z.p. w zakresie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r. Terminy powyższe są zgodne z terminami przewidzianymi dla wprowadzenia tych obowiązków zgodnie z wdrażanymi dyrektywami.

Izabela Domitrz

1 komentarz:

  1. To bardzo ciekawa zmiana. Zdecydowanie każdy z nas musi o niej pamiętać. Co prawda dopiero weszła, ale mimo to już musimy trzyma rękę na pulsie

    OdpowiedzUsuń