czwartek, 25 sierpnia 2016

Jednolity Europejski Dokumnet Zamówienia (JEDZ) postępowaniach o wartości poniżej progów UE

JEDZ jest oświadczeniem własnym wykonawcy, które zastępujące, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie. 
 

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, których wartość nie przekracza równowartości progów UE oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, czy też spełnianiu kryteriów selekcji składane jest w formie zgodnej z wymaganiami określonymi przez zamawiającego – nie ma obowiązku wymagania/przedkładania tego oświadczenia na standardowym formularzu JEDZ.

Jednakże, podobnie, jak w przypadku zamówień równych lub przekraczających wartością progi UE, od dnia 18 kwietnia 2018 r. oświadczenia takie będą obowiązkowo składane w formie elektronicznej. Do tego czasu wykonawca może przedkładać oświadczenie w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

2 komentarze: