środa, 31 sierpnia 2016

Zamówienia publiczne - podział zamówienia na części

Podział zamówienia nie jest obowiązkiem zamawiającego a jedynie prawem, przy czym zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części.
 
Zamawiający, uzasadniając przyczyny braku podziału zamówienia na części, nie może powoływać się wyłącznie na korzyści organizacyjne, wynikające z prowadzenia jednego, a nie większej liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Instytucje zamawiające dokonują wskazania najważniejszych powodów swojej decyzji o niedokonaniu podziału na części, które zamieszcza się w dokumentach zamówienia lub w indywidualnym sprawozdaniu. 

Jest to jeden z głównych celów dyrektyw z zakresu zamówień publicznych, która wskazuje na zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. Według ustawodawcy działanie takie powinno zaowocować również zwiększeniem konkurencji między wykonawcami. W przypadku, gdy zamawiający zdecyduje, że podział zamówienia na części nie jest właściwy, sporządza indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia w których wskazuje główne przyczyn swojej decyzji.
Przykładowe przyczyny ominięcia podziału zamówienia na części to min.:
- nadmierne trudności techniczne lub zbyt duże koszty wykonania zamówienia;
- podział zamówienia powoduje ograniczenie konkurencji;
- zagrożenie prawidłowego zrealizowania zadania przez potrzebę skoordynowania działań poszczególnych wykonawców, którzy realizują różne części zamówienia.

Należy podkreślić, że za okoliczność uzasadniającą rezygnację z podziału na części powinno uznawać się jedynie powyższe przyczyny o ile skutkują one poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. Przy czym nieznaczne problemy techniczne i koszty które byłby skutkiem podziału zamówienia, czy też niewielkie trudności przy koordynowaniu działań większej liczby wykonawców nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do odstąpienia od podziału zamówienia na części.

Dlatego też decyzja czy dzielić zamówienie na części czy też nie powinna być dokonywana każdorazowo indywidualnie w zależności od charakteru postępowania.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

1 komentarz: