poniedziałek, 12 września 2016

Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła dialog techniczny na audyt dotyczący reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie w latach 1990-2016

Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Prawne Urzędu m.st. Warszawy (zwane dalej „Prowadzącym dialog”) informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny (zwany dalej „Dialogiem”), w celu pozyskania przez Prowadzącego dialog informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ocena działań w zakresie procesu reprywatyzacji w m.st. Warszawie w latach 1990-2016”, w szczególności w zakresie ustalenia opisu przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, ustalenia wartości zamówienia oraz określenia istotnych postanowień umowy. 
 
Na przedmiot zamówienia, który będzie realizowany w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które jest poprzedzane niniejszym Dialogiem powinny się składać:

1. Ocena środowiska prawnego w obszarze gospodarki nieruchomościami w zakresie zagadnień objętych dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy – z oceną skutków uchwalenia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115 poz. 741 ze zm), oraz zmian przepisów występujących w poszczególnych okresach i ich skutków dla jst m.st. Warszawy.
2. Ocena struktury organizacyjnej oraz organizacji procesu dotyczącego postępowań reprywatyzacyjnych w Urzędzie m.st. Warszawy.
3. Ocena środowiska wewnętrznego w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym podziału kompetencji i obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności, dotycząca postępowań reprywatyzacyjnych.
4. Ocena poprawności dokumentowania w postępowaniach reprywatyzacyjnych prowadzenia ewidencji i archiwizowania dokumentacji w tych postępowaniach.
5. Ocena postępowań reprywatyzacyjnych, w tym występujących w nich nieprawidłowości, ich przyczyn i skutków.
    
Wykonanie zamówienia powinno być podzielone na 4 etapy z których będą sporządzone raporty cząstkowe, które będą obejmowały zakres zadaniowy wyspecyfikowany w pkt 1-5. 

pełna treść dialogu technicznego :  https://www.biznes-polska.pl/przetargi/12465640/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz