czwartek, 15 września 2016

Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania

Zgodnie z art. 92 ust. 1pkt 3 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
Powyższy przepis, stanowi realizacje reguł postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. jawność postępowania oraz równe traktowanie wykonawców i zachowanie uczciwej konkurencji. Nakłada również na Zamawiającego obowiązek podania wykonawcom podstaw faktycznych wykluczenia jednocześnie z przekazaniem informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, zaś po stronie wykonawcy kształtuje prawo do pozyskania pełnej i rzetelnej wiedzy na temat przyczyn tej czynności. Uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o wykluczeniu wykonawcy powinno wyczerpująco obrazować, jakie przyczyny legły u podstaw decyzji zamawiającego, tak aby wykonawca, gdy oceny zamawiającego nie podziela, mógł do wskazanych przez zamawiającego uchybień ustosunkować się wnosząc odwołanie a przynajmniej stać się podstawą do rozważenia wniesienia odwołania. 
Sporządzenie niepełnego uzasadnienia czynności wykluczenia, niepodanie wykonawcy wszystkich podstaw faktycznych tej czynności (wszystkich powodów, dla których Zamawiający uznał uzupełnione dokumenty za nieprawidłowe) i jest niezgodne z przywołanym wyżej przepisem.  Wykonawcy  nie powinni domyślać się innych podstaw faktycznych czynności zamawiającego, niż zostały im w pisemnej informacji o wyborze zakomunikowane. Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty powinno zawierać wskazanie udowodnionych faktów ale i  przyczyn, dla których nie dał wiary dowodom składanym przez wykluczonego z oferty przedsiębiorcy. Uzasadnienie prawne powinno natomiast zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji o odrzuceniu oferty z przytoczeniem przepisów Pzp.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska
 

1 komentarz:

  1. "Zgodnie z art. 92 ust. 1pkt 3 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców," - nieprawda. Nowelizacja była. Przepis brzmi zupełnie inaczej

    OdpowiedzUsuń