środa, 5 października 2016

Etykieta- dowód w ramach kryteriów udzielenia zamówień publicznych

Jedna z dyrektyw regulująca ostatnią zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych- Dyrektywa 2014/24/UE wprowadziła możliwość wymagania przez zamawiających w ramach kryteriów udzielenia zamówienia tak zwanej etykiety.
 
Etykieta jest stosowana jako środek potwierdzenia przez wykonawcę, że oferowany przedmiot ma określone cechy, które wymaga zamawiający. Obecnie dopuszcza się etykietę jako dowód w ramach kryteriów udzielenia zamówienia, jednakże art. 43 ust 1 dyrektywy 2014/24/UE ogranicza jej stosowanie tylko do sytuacji gdy: „instytucje zamawiające zamierzają dokonać zakupu robót budowlanych, dostaw lub usług o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych, mogą one m.in. w ramach kryteriów udzielenia zamówienia wymagać określonej etykiety jako środka dowodowego na to, że te roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagane cechy, o ile spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) wymogi dotyczące etykiety dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z
przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych,
dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia;

b) wymogi dotyczące etykiety są oparte na kryteriach obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminacyjnych;

c) etykiety są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą
uczestniczyć wszystkie odpowiednie podmioty, w tym instytucje rządowe, konsumenci,
partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;

d) etykiety są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;

e) wymogi dotyczące etykiety są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca
ubiegający się o etykietę nie może wywierać decydującego wpływu”.

Pamiętajmy przy tym, iż zgodnie ze wspomnianym wyżej artykułem 43 ust 1 instytucje zamawiające wymagając określonej etykiety, muszą również akceptować wszystkie inne etykiety, które potwierdzają, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymogi dotyczące etykiety.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz