piątek, 7 października 2016

Zamówienia publiczne - jakie informacje musi zawierać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

W następstwie decyzji o udzieleniu zamówienia lub zawarciu umowy, instytucje zamawiające przesyłają ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące wyników postępowania o udzielenie zamówienia nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub umowy ramowej.

 
Informacje, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia 
 
1. Nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli przewidziany w przepisach krajowych), adres łącznie z kodem NUTS, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy instytucji zamawiającej oraz, jeśli są różne, biura, w którym można uzyskać dodatkowe informacje.
2. Rodzaj instytucji zamawiającej oraz główny rodzaj prowadzonej działalności.
3. W stosownych przypadkach wskazanie, czy instytucja zamawiająca jest centralną jednostką zakupującą bądź czy stosuje się jakąkolwiek inną formę wspólnego udzielania zamówień.
4. Kody CPV.
5. Kod NUTS dla głównej lokalizacji robót budowlanych w przypadku zamówień na roboty budowlane lub kod NUTS dla głównego miejsca realizacji w przypadku zamówień na dostawy i usługi.
6. Opis zamówienia: charakter i zakres robót budowlanych, charakter i ilość lub wartość dostaw, charakter i zakres usług. Jeżeli zamówienie podzielone jest na części, informacje podaje się dla każdej części. W stosownych przypadkach opis wszelkich opcji.
7. Rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji, uzasadnienie.
8. W stosownych przypadkach wskazanie, czy:
a) zastosowana została umowa ramowa;
b) zastosowany został dynamiczny system zakupów.
9. Kryteria, o których mowa w art. 67, zastosowane w celu udzielenia zamówienia lub zamówień. W stosownych przypadkach wskazanie, czy przeprowadzona została aukcja elektroniczna (w przypadku procedury otwartej, procedury ograniczonej lub procedury konkurencyjnej z negocjacjami).
10. Data zawarcia umowy (umów) w sprawie zamówień publicznych lub umowy ramowej (umów ramowych) w następstwie decyzji o udzieleniu zamówienia lub o zawarciu takiej umowy (takich umów).
11. Liczba otrzymanych ofert w odniesieniu do każdego udzielonego zamówienia, w tym:
a) liczba ofert otrzymanych od wykonawców należących do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw;
b) liczba ofert otrzymanych z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego;
c) liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną.
12. Dla każdego udzielenia zamówienia: nazwa, adres łącznie z kodem NUTS, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy zwycięskiego oferenta (zwycięskich oferentów), w tym:
a) informacja, czy zwycięski oferent należy do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw;
b) informacja, czy zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców (joint venture, konsorcjum lub innej grupie).
13. Wartość zwycięskiej oferty (zwycięskich ofert) lub najdroższa oferta i najtańsza oferta wzięte pod uwagę przy udzielaniu zamówienia lub zamówień.
14. W stosownych przypadkach, dla każdego udzielenia zamówienia: wartość oraz procentowa część zamówienia, jaka zostanie prawdopodobnie zlecona osobom trzecim.
15. Informacja, czy zamówienie jest związane z projektem lub programem finansowanym ze środków Unii.
16. Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, w stosownych przypadkach, za procedury mediacyjne. Dokładne informacje dotyczące terminu przewidzianego dla procedur odwoławczych lub, w razie potrzeby, nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail biura, w którym można uzyskać takie informacje.
17. Data(-y) oraz odniesienie(-a) do wcześniejszych publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, istotnych dla zamówienia (zamówień), którego(-ych) dotyczy ogłoszenie.
18. Data wysłania ogłoszenia.
19. Wszelkie inne istotne informacje 

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska
źródło:  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

3 komentarze:

  1. 13. Wartość zwycięskiej oferty (zwycięskich ofert) lub najdroższa oferta i najtańsza oferta wzięte pod uwagę przy udzielaniu zamówienia lub zamówień - czy podając najwyższą lub najniższą ofertę bierzemy pod uwagę ofertę odrzuconą tak jak w ogłoszeniach przed nowelizacją?

    OdpowiedzUsuń
  2. ponawiam pytanie :)

    OdpowiedzUsuń
  3. Dzwoniłam do UZP w tej sprawie i tak - uwzględnia się tu także oferty odrzucone

    OdpowiedzUsuń