piątek, 21 października 2016

Wystąpienie Ministra Obrony Narodowej w Sejmie w sprawie działań rządu związanych z pozyskaniem śmigłowców dla Sił Zbrojnych RPW dniu wczorajszym podczas 28 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się debata dotycząca działań rządu związanych z pozyskaniem śmigłowców dla polskiej armii. "Podstawą zwrócenia się do trzech producentów jest Pilna Potrzeba Operacyjna zgłoszona przez Dowódcę Operacyjnego Wojska Polskiego. (…) Pierwsze śmigłowce zostaną dostarczone w roku 2018 r." - stwierdził szef resortu obrony.

Poniżej fragmenty wczorajszych wypowiedzi w Sejmie Ministra Obrony Narodowej :

„…W żadnym z dokumentów, a za­poznałem się z nimi bardzo dokładnie – teraz będzie się z nimi zapoznawało Centralne Biuro Antykorup­cyjne (Oklaski) – w żadnym z dokumentów nie ma gwa­rancji 6 tys. miejsc pracy dla Polski w wyniku przeka­zania koncernowi międzynarodowemu 13,5 mld zł. W żadnym z dokumentów. To jest systematycznie powtarzana nieprawda. To jest systematycznie po­wtarzane kłamstwo. Podobnie jak systematycznie okłamuje się pracowników Łodzi i pracowników in­nych miast, jakoby tysiące miejsc pracy miały być związane z tym kontraktem.
(Poseł Elżbieta Radziszewska: Komisja śledcza wyjaśni.)
Ten kontrakt w takich wymiarach, w jakich za­warł go pan minister Mroczek, dzisiejszy poseł Plat­formy Obywatelskiej, w najlepszym wypadku zakła­dał, że w montowni, nie w fabryce, nie w zakładzie produkcyjnym, ale w montowni, która miała składać, Wysoka Izbo, co najwyżej za kilka lat 25 helikopte­rów, śmigłowców Caracal, zatrudnionych zostanie do 200 osób. Taki był horyzont możliwości, jaki zakła­dano dla Łodzi. Co więcej, pierwszych 25 śmigłowców miało przylecieć już zmontowanych, co najwyżej pol­scy pracownicy mogli na nich domalować szachowni­cę, taki był zakres tego wkładu technologii, rozwoju gospodarczego, przemysłowego, jaki państwo przewi­dywaliście dla Polski w związku z tym przetargiem….

 …Te negocjacje prowadziło nie Minister­stwo Obrony Narodowej przeze mnie kierowane, te negocjacje prowadziło Ministerstwo Rozwoju, bo ono zgodnie z prawem przejęło te obowiązki…
(Poseł Czesław Mroczek: Właśnie.)…
…i Ministerstwo Obrony Narodowej w żaden spo­sób nie interweniowało w te negocjacje. Co więcej, we wszystkich rozmowach międzynarodowych, które prowadziłem w tej sprawie, a byłem wielokrotnie o to pytany – przez naszych partnerów angielskich, przez naszych partnerów francuskich, przez naszych part­nerów amerykańskich byłem pytany o ten kontrakt – zawsze odpowiadałem to samo. Polska dotrzymuje zobowiązań, nawet jeżeli są one dla Polski nieko­rzystne, ale to, czy ten kontrakt zostanie zawarty, czy nie, zależy od negocjacji offsetowych, czyli zależy od tego, w jakim wymiarze zostanie dotrzymane zo­bowiązanie, że Polska na tym nie straci, że dopłyną tu technologie, że dopłyną tutaj możliwości produk­cyjne, że Polska będzie mogła naprawdę na tym sko­rzystać, a nie stracić.
(Poseł Paweł Suski: Bez offsetu.)
Te negocjacje zakończyły się, jak wiadomo, rezyg­nacją firmy międzynarodowej, która miała dostar­czyć te helikoptery, ze względu na to, że nie zostały przez nią spełnione warunki, jakie stawiała strona polska…

…Chcę od razu zastrzec, że bardzo wysoko cenię Airbus He­licopters, koncern Airbus, ich możliwości, na pewno współpraca z Airbusem będzie się układała. Ale jed­no mogę powiedzieć z absolutną pewnością, odpowia­dając Platformie Obywatelskiej na jej nadzieje. Po­wiedzieliście tak, powiedziała to pani poseł Rutkow­ska: Polska straciła szansę, by stać się piątym filarem firmy Airbus. Otóż odpowiadam: Polska nie będzie żadnym filarem żadnej zagranicznej firmy, a zwłasz­cza piątym. Żadnym. (Oklaski)
(Poseł Cezary Tomczyk: Connecticut.)
I to właśnie oddaje różnicę między naszym my­śleniem a waszym myśleniem zarówno o niepodległo­ści, jak i o przemyśle zbrojeniowym. I chcę, żeby to było raz na zawsze jasne.
(Poseł Sławomir Nitras: Ale wasza władza nie jest na zawsze, na szczęście.)
Odpowiem teraz na pytanie pana posła Jakubiaka dotyczące handlu mistralami i relacji między tą ope­racją finansową a być może sprawą caracali. Otóż jest prawdą, że mistrale zostały sprzedane do Egiptu. I jest prawdą, że w ostatnich dniach zostały de facto przekazane Federacji Rosyjskiej za jednego dolara. Ta operacja rzeczywiście miała miejsce, a związki z caracalami i z państwa działaniami wyjaśni Cen­tralne Biuro Antykorupcyjne już wkrótce. (Oklaski)
(Poseł Elżbieta Radziszewska: Komisja śledcza.)
(Poseł Monika Wielichowska: Komisja śledcza.)
I zapewniam państwa, że nie będzie to miłe dla was wyjaśnienie, dlatego że…
(Głos z sali: Ooo…)
…zapowiedział już to, co się działo w tej sprawie, pan Aleksander Kwaśniewski.
(Głos z sali: Dziękujemy bardzo. Miło nam, dzię­kujemy.)
(Poseł Artur Dunin: Dziękujemy bardzo.)
(Głos z sali: Skąd pan wie?)
(Głos z sali: A wszystkie papiery już podrobione?)
W związku z tym w tej sprawie mamy już jasność. Co do podstawy prawnej dotyczącej mojego zwróce­nia się do trzech producentów: Mielca, Świdnika i Airbusa…
(Poseł Artur Dunin: Do Amerykanów, do Brytyj­czyków…)
…podstawą prawną jest pilna potrzeba operacyj­na zgłoszona przez dowódcę operacyjnego Wojska Polskiego.
(Głos z sali: Z jaką operacją?)
(Głos z sali: Kiedy ogłoszona? Data.)
Informuję państwa raz jeszcze, że wpłynął do ministra obrony oficjalny dokument dowódcy opera­cyjnego Wojska Polskiego wskazujący, że jest pilna potrzeba operacyjna, by nabyć helikoptery, śmi­głowce…

...A więc podstawa praw­na zdefiniowana jest w polskim ustawodawstwie jed­noznacznie. Dowódca operacyjny zwrócił się do mi­nistra obrony i minister obrony przychylił się do tego wniosku, bowiem akceptuje rzeczywiście tę podstawę prawną.
(Głos z sali: W związku z jaką operacją?)
(Poseł Elżbieta Radziszewska: A jaka to operacja?)
(Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska: Jaka to operacja?)
Ona się mieści w tym, co rzeczywiście się dzieje w Polsce. Chcę od razu też wyjaśnić, że powtarzanie przez państwa, że mamy do czynienia wyłącznie z zamówieniem w Mielcu, wyłącznie z zamówieniem black hawków, jest nieprawdą.
(Poseł Magdalena Kochan: Proszę nam przekazać prawidziwe inforamcje.)
(Poseł Adam Abramowicz: To ciekawe.)
Ministerstwo Obrony Narodowej będzie zmierza­ło w toku całego procesu wyposażania polskich Sił Zbrojnych w co najmniej 50 śmigłowców do tego, żeby każda z fabryk produkujących w Polsce.
(Poseł Cezary Tomczyk: Nowa liczba.)
…mogła dostarczyć niezbędny siłom zbrojnym sprzęt. (Oklaski)..

…Inne są potrzeby dla wojsk, dla helikopterów pra­cujących w siłach specjalnych, inne są związane z transportowymi potrzebami, inne z uderzeniowy­mi, inne wreszcie ze zwalczaniem okrętów podwod­nych i ratownictwem morskim. I to jest zupełnie oczywiste. (Oklaski)
A więc każdy z tych zakładów będzie mógł wziąć udział nie tylko w tym przetargu, ale także w wypo­sażaniu polskich sił. Także Sokół/Głuszec…
(Poseł Małgorzata Niemczyk: Konkrety, panie mi­nistrze.)
…także Głuszec…
(Poseł Marcin Kierwiński: A Zaporożec?)
…bo jest to dobry, naprawdę dobry śmigłowiec i nie ma powodu, żeby go pomijać.
Chcę też jednoznacznie powiedzieć, że nie jest prawdą, iż w ramach tego przetargu i w ramach tego offsetu brane były pod uwagę jakiekolwiek miejsca pracy w Radomiu. Niestety nie były brane. A powin­ny być brane, co do tego pełna zgoda.
(Poseł Paweł Suski: Były brane.)
Ale… No to jest kłamstwo po prostu.
(Głos z sali: Były!)
W ramach tego przetargu dotyczącego helikopte­rów w dokumentacji…
(Poseł Cezary Tomczyk: Dobrze pan podsumował.)
…nie ma ani słowa o miejscach pracy dla Rado­mia, w ogóle.
(Głos z sali: Offsetowej, natomiast poza offsetem…)
Nie ma też ani słowa o 6 tys. miejsc pracy.
(Głos z sali: Niech pan ogłoszenie Airbusa prze­czyta.)
To jest po prostu państwa wymysł i kłamstwo. A więc proszę nie oszukiwać polskiego społeczeństwa.
(Głos z sali: Co pan wie, jak pan nie brał udziału?)
Jeżeli chodzi o zamówienia na śmigłowce, one w sumie obejmują do 2022 r. co najmniej 50 śmigłow­ców. Nie zamykamy tej wielkości, ale co najmniej 50 śmigłowców zostanie dostarczonych polskiej ar­mii. Co do tego nie ma wątpliwości.
(Poseł Elżbieta Radziszewska: Panie ministrze, a D’Amato?)
Pierwsze śmigłowce zostaną dostarczone w roku 2018. (Poruszenie na sali)
Szanowni państwo, zdaje się, że was najbardziej interesowały siły zbrojne…
(Poseł Elżbieta Radziszewska: A co z D’Amato? Jaka to tajemnicza rola?)

...Chcę też jednoznacznie stwierdzić, że…
(Poseł Elżbieta Radziszewska: Ale ja już nie do­stanę na temat D’Amato?)
(Poseł Paweł Suski: Do końca kadencji.)
…w pismach skierowanych do wszystkich trzech producentów, i to mówię do Łodzian szczególnie, w pismach skierowanych do wszystkich trzech pro­ducentów jasno było powiedziane, że warunkiem ewentualnego zakupu u nich jest usytuowanie cen­. …”

źródło:  Sprawozdanie Stenograficzne z 28. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz