poniedziałek, 28 listopada 2016

Prawo zamówień publicznych: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Nowelizacja zamówień publicznych wprowadziła odejście od obowiązku przedkładania oświadczeń w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej z obowiązkiem każdorazowego wskazania jakie podmioty wchodzą w jej skład. Zamiast tego wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia  o braku powiązań wykonawcy składającego oświadczenie z innymi wykonawcami.  

Umożliwia to zamawiającemu wykluczenie z postępowania wykonawców, którzy ze względu na przynależność do tej samej grupy kapitałowej, w skutek złożenia swojej oferty lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, prowadzą do naruszenia uczciwej konkurencji w postępowaniu. 
Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo zweryfikować czy nie doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. 
Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia przekazania informacji w przetargu nieograniczonym od dnia, w którym zamawiający zamieścił na stronie internetowej informacje podawane podczas otwarcia ofert, a w przetargu ograniczonym od dnia poinformowania wykonawców o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Na podstawie weryfikacji złożonych oświadczeń Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy ze względu na przynależność do tej samej grupy kapitałowej, wskutek złożenie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu. Jednak wykluczenie nie może nastąpić automatycznie, bowiem zgodnie z powołanym powyżej przepisem jeżeli wykonawcy ,, wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia" zamawiający powinien zapoznać się z tymi dowodami. Jeżeli wskazują one na brak zakłócenia konkurencji wykonawca nie powinien zostać wykluczony z postępowania. Tym samym wykonawcy należący do  tej samej grupy kapitałowej i jednocześnie biorącym udział w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia maja możliwość udowodnić, że ich uczestnictwo nie zagrozi uczciwej konkurencji w postępowaniu. Ciężar dowodu w tym zakresie należy do wykonawcy. 
Zwrócić uwagę należy, że w sytuacji gdy w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta lub jeden wniosek o udział w postępowaniu składanie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej staje się bezprzedmiotowe nie można bowiem wówczas w ogóle rozpatrywać naruszenia konkurencji w postępowaniu. W sytuacji, gdy wykonawca nie złoży stosownego oświadczenia w terminie 3 dni Zamawiający zobowiązany jest w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do wezwania wykonawcy do złożenia takiego wniosku, uzupełnienia go lub poprawienia. Jeżeli na skutek tego wezwania oświadczenie ponownie nie zostanie złożone lub poprawione wówczas Zamawiający może wykluczyć z postępowania takiego wykonawcę. 

autor: Daria Rychlik 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz