poniedziałek, 30 stycznia 2017

Prawo zamówień publicznych: Plany postępowań o udzielenie zamówień – nowy obowiązek zamawiających

Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej: „ustawą Pzp” zamawiający mają obowiązek sporządzić plan postępowań jakie przewidują przeprowadzić w danym roku kalendarzowym. Plan musi być przygotowany nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ i upubliczniony na stronie internetowej . Przywołany przepis ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r. 
 
Wspomniany art. 13a ustawy Pzp wskazuje, że publikacja planów postępowań dotyczy wyłącznie zamówień, której wartość przekracza kwotę 30 000 euro. Nie nakłada obowiązku uwzględniania w planach postępowań wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów ustawy. Jednocześnie informuje, że informacja o zamówieniach podprogowych może zostać zamieszczona w innym dokumencie, z którego w sposób precyzyjny wynikać będzie, iż dotyczy ona zamówień, do których przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania.

Art. 13a ust. 1 ustawy Pzp wyznacza termin sporządzenia planów postępowań i wynosi on 30 dni od dnia przyjęcia przez zamawiającego budżetu lub planu finansowego . Oznacza to że po 30 dniach wskazanych powyżej plan powinien być już opracowany i opublikowany na stronie internetowej. Początkiem biegu 30 dniowego terminu na sporządzenie oraz opublikowanie planu postępowań jest przyjęcie przez uprawnione organy budżetu lub planu finansowego. Tylko te akty wyznaczają termin sporządzenia planów.

Nie istnieją wzory planów postępowań o udzielenie zamówień, jednak w ustawie wskazane są informacje które powinny być zawarte w dokumencie. W szczególności dotyczą one przedmiotu zamówienia, rodzaju zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy), przewidywanego trybu udzielenia, przybliżonej wartości zamówienia, oraz orientacyjnego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym. Do zamawiającego należy decyzja na ile precyzyjnie określi on plan postępowań- czy zostanie on ujęty w trybie kwartalnym czy miesięcznym. W planie postępowań należy określić krótką informację, co będzie przedmiotem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia oraz podział na robotę , dostawę czy też usługę. W przypadku, gdy zamówienie ma charakter mieszany, zamawiający wskazuje wszystkie rodzaje świadczeń.

Orientacyjna wartość zamówienia, stanowi przybliżoną wartość nabywanych dostaw, usług lub robót budowlanych obliczaną w momencie sporządzania planu i nie jest tożsama z szacunkową wartością zamówienia, którą sporządza się nie wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania (w zależności od rodzaju zamówienia).

Według ustawodawcy plany postępowań maja pełnić rolę wstępnej informacji o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Pzp, jednak  zawarte w nim informacje nie nakładają obowiązku udzielenia zamówień publicznych w takim zakresie w jakim były one przedstawione w powyższym dokumencie. Również aktualizacja planów postępowań o udzielenie zamówienia nie jest obowiązkiem zamawiającego, aczkolwiek ustawodawca nie wyklucza aktualizacji planów, szczególnie wtedy gdy w ciągu roku zaistnieje potrzeba realizacji zamówienia które nie było ujęte we wcześniej sporządzonym dokumencie.

autor: Izabela Domitrz

Grupa Biznes Polska 

1 komentarz:

  1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze można się jeszcze - a nawet powinno - skonsultować z kancelarią prawniczą.
    _____
    http://krop.org.pl/

    OdpowiedzUsuń