środa, 4 stycznia 2017

Prawo zamówień publicznych: Umowa ramowa

Umowa ramowa została wprowadzona do polskiego porządku prawnego nowelizacją z 2006 roku. Nie jest traktowana jako umowa o zamówienie publiczne. Jej celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych jakie mogą zostać udzielone w danym okresie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą lub kilkoma wykonawcami. Dotyczy w szczególności cen oraz ilości.
 
Umowa ramowa, zgodnie z definicją zawartą w ustawie Pzp, jest umową zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności  dotyczących cen i – jeżeli zachodzi taka potrzeba – także przewidywanych do zamówienia ilości.

Przy umowach ramowych istnieje możliwość zawierania porozumień między wykonawcami i zamawiającym które są długoterminowe a ich przedmiot zamówienia nie został doprecyzowany. Zamawiający wie co ma być przedmiotem zamówienia, ale nie posiada dokładnej informacji jaką ilość i w jakim terminie nastąpi zamówienie. Przedmiotem umów ramowych mogą być liczne dostawy i usługi np.: materiały biurowe i eksploatacyjne, usługi prawnicze itp.

W takim przypadku Zamawiający przeprowadza procedurę konkurencyjną zgodnie z ustawą Pzp, w której bierze udział liczne grono wykonawców, a następnie wybiera nie jednego, lecz kilku wykonawców, z którymi podpisuje umowę ramową na świadczenie wskazanych dostaw i usług. Dopiero w momencie pojawienia się zapotrzebowania na część dostaw/usług określonych w umowie ramowej Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy bądź wykonawcom. Nie musi stosować procedur wymaganych przy zamówieniach publicznych. Zawarcie umowy ramowej nie  oznacza przymusu udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający może zakupić całość  przedmiotu objętego umową ramową, jego część lub nie zakupić go wcale.

Dlaczego przy tak elastycznych i wygodnych rozwiązaniach umowa ramowa w Polsce nie jest powszechna?

Według danych uzyskanych ze strony Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zawarcie umowy ramowej wynoszą w Polsce jedynie 1,05% wszystkich opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu, podczas gdy sytuacja w innych krajach przedstawia się następująco: W Niemczech ogłoszenia o zawarcie umowy ramowej wynoszą 8,54% wszystkich opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu, w Wielkiej Brytanii – 28,40%, w Hiszpanii – 7,25%, w Holandii – 35,63% etc.

Problemy jakie mogli napotkać Zamawiający od momentu wprowadzenia regulacji w 2006 roku do zmiany ustawy prawo zamówień publicznych w 2016 przy stosowaniu umowy ramowej to min. konieczność przygotowywania specyfikacji i wykonywania innych proceduralnych czynności każdorazowo podczas udzielania zamówienia cząstkowego. Wymagane było stosowanie przepisów dotyczących trybów negocjacyjnych w stosunku do wykonawców z którymi zawarto umowy ramowe. Wykonawcy z kolei musieli każdorazowo składać odrębne oferty na za zamówienia cząstkowe.

Według informacji pochodzących z Planu sposobu wykonywania zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych określonych w art. 154 pkt 10 ustawy Pzp w okresie od 1 listopada 2016r. do 31 grudnia 2019 r. zamieszczonego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: „...Przepisy wprowadzone ustawą nowelizacyjną z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadziły daleko idące zmiany w zakresie regulacji dotyczących umowy ramowej. Wydaje się, że zmiany te mogą wpłynąć na wzrost zainteresowania tą szczególną formą udzielania zamówień, jaką jest umowa ramowa. W związku z powyższym planowane jest monitorowanie przez Prezesa Urzędu liczby wszczynanych w Polsce postępowań zmierzających do zawarcia umowy ramowej, w szczególności w celu ustalenia, czy zmiana przyczyniła się do wzrostu ogólnej liczby takich ogłoszeń. Planowane jest przygotowanie propozycji wybranych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i promowanie dobrych praktyk w obszarze umów ramowych, odnoszących się do przepisów znowelizowanych...” 

 
Izabela Domitrz
 
Grupa Biznes Polska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz