czwartek, 5 stycznia 2017

Prawo zamówień publicznych: wzory pism z zakresu postępowania odwoławczego

Problematyka postępowań odwoławczych jest istotna na rynku zamówień publicznych, zarówno dla zamawiającego jak i dla wykonawcy. Z tego powodu Urząd zamówień publicznych deklaruje przygotowanie wzorów dokumentów, które mogą zostać wykorzystane w postępowaniu odwoławczym.Poniżej niektóre dokumenty dotyczące tematyki postępowania odwoławczego które zostaną przygotowane przez UZP przy współpracy z innymi jednostkami:

1. Odwołanie jest pismem sformalizowanym, podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz gdy uiszczono od niego wpis. Z uwagi na daleko idące konsekwencje popełnienia błędu przy konstruowaniu odwołania, polegające m.in. na utracie możliwości merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania, a także na konsekwencję w postaci utraty wpisu, przygotowany zostanie wzór odwołania. Opracowany wzór będzie pomocny w szczególności dla przedsiębiorców zamierzających korzystać ze środków ochrony prawnej.

2. Odpowiedź na odwołanie. Złożenie prawidłowo przygotowanej odpowiedzi niewątpliwie jest czynnością procesowo istotną, dlatego przygotowany zostanie wzór odpowiedzi na odwołanie, uwzględniający możliwości przewidziane dla zamawiającego ustawą Pzp.

3. Wzór oświadczenia o cofnięciu odwołania. Odwołujący może cofnąć odwołanie aż do czasu zamknięcia rozprawy. W przypadku cofnięcia odwołania Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. O ile złożenie oświadczenia o cofnięciu odwołania w trakcie posiedzenia z udziałem stron lub w trakcie rozprawy, składane ustnie do protokołu, nie nastręcza żadnych problemów, to problematyczne może być prawidłowe skonstruowanie oświadczenia o cofnięciu odwołania, składane w formie pisemnej. Zwrócić należy uwagę, że skuteczne cofnięcie odwołania przed otwarciem rozprawy jest warunkiem zwrotu części wpisu od odwołania.

4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego. Wykonawca, który skutecznie przystąpił do postępowania odwoławczego, staje się uczestnikiem tego postępowania.Tylko prawidłowo złożone przystąpienie umożliwia dopuszczenie wykonawcy do postępowania odwoławczego, co w konsekwencji przenosi się na jego sytuację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niedopuszczenie wykonawcy przystępującego do postępowania odwoławczego na skutek nieprawidłowości w złożeniu przystąpienia niejednokrotnie zamyka wykonawcy drogę do uzyskania zamówienia. W ramach przygotowywanych wzorów dokumentów znajdzie się zatem powyższy wzór.

5. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego. W przypadku uwzględnienia przez KIO opozycji zgłaszający przystąpienie nie ma prawa do udziału w postępowaniu odwoławczym. W ramach wzorów dokumentów przygotowany zostanie wzór opozycji.

6. Ustawa Pzp nie reguluje kwestii pełnomocnictwa do reprezentowania stron przed Krajową Izbą Odwoławczą. W orzecznictwie Izby, jak i sądów okręgowych, wielokrotnie prezentowany był pogląd o konieczności dysponowania pełnomocnictwem rodzajowym do czynności złożenia odwołania. W związku z tym, iż złożenie w postępowaniu odwoławczym wadliwego pełnomocnictwa w niektórych przypadkach może skutkować daleko idącymi, niekorzystnymi skutkami procesowym dla strony, przygotowany zostanie wzór pełnomocnictwa, który może zostać wykorzystany w postępowaniu odwoławczym, z uwzględnieniem zarówno pełnomocnictwa do złożenia odwołania, jak i pełnomocnictwa do reprezentowania zamawiającego czy wykonawcy przed Izbą w toku rozprawy.

7. Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego. W sytuacji, w której ustawa Pzp nie przewiduje możliwości wniesienia odwołania, wykonawca lub uczestnik postępowania może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp podjętej przez zamawiającego czynności lub o zaniechaniu czynności, do której zamawiający był zobowiązany. W przypadku uznania argumentów wskazanych w zawiadomieniu zamawiający może powtórzyć kwestionowaną czynność bądź dokonać czynności zaniechanej, co może mieć wpływ na wynik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Instytucja ta nie została nazbyt sformalizowana przez ustawodawcę, co jest jej niewątpliwym atutem, jednak brak szczególnych regulacji dotyczących tej instytucji z punktu widzenia zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw budzi wątpliwości praktyczne co do jej zastosowania. Z tych też względów planowane jest sporządzenie wzoru zawiadomienia, o którym mowa powyżej.
 
Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

źródło: WZORCOWE DOKUMENTY | Urząd Zamówień Publicznych 2016

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz