piątek, 31 sierpnia 2012

Zobowiązanie podmiotu trzeciego jednak w formie kopii?

Jakiś czas temu pisaliśmy o orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej, która stwierdziła, że zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swojego potencjału nie może być w formie kserokopii. W wyroku mogliśmy przeczytać, że "skoro bowiem ustawodawca przewidział dla konkretnego dokumentu jego formę (pisemną), niedopuszczalne jest twierdzenie, że zmiana formy tego samego dokumentu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) prowadzi do zmiany rodzaju dokumentu (stanowi o innym dokumencie)".

Tymczasem nie jest to jedyny pogląd w tym temacie. W komentarzu do PZP (Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo zamówień publicznych. Komentarz.) możemy przeczytać, iż jest to stanowisko wadliwe:

"Artykuł 26 ust. 2b stanowi, iż zobowiązanie innego podmiotu powinno być wyrażone na piśmie, natomiast nie reguluje formy, w jakiej zobowiązanie to ma być przedstawione zamawiającemu - a zaciągnięcie zobowiązania i przedstawienie dokumentu potwierdzającego istnienie zobowiązania to dwie różne czynności”.

Zdaniem komentatorów przy ocenie tego zagadnienia należy mieć na uwadze dwie okoliczności: (i) prowspólnotową wykładnię przepisów (zgodnie z art. 1 ust. 12 dyrektywy 2004/18 oraz art. 1 ust. 11 dyrektywy 2004/17 "pisemnie" oznacza każde wyrażenie złożone ze słów lub cyfr, które można odczytać, powielić, a następnie przekazać) oraz (ii) fakt, iż ustawa nie stanowi o rygorze nieważności przy braku zachowania formy pisemnej, co zgodnie z art. 74 k.c. oznacza zastrzeżenie formy pisemnej jedynie dla celów dowodowych.

* * *

Źródło: Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo zamówień publicznych. Komentarz.

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz