piątek, 28 grudnia 2012

Konsorcjum może swobodnie zmieniać lidera

Zgodnie z regulacją zawartą w treści art. 23 ust. 1 u.p.z.p. wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Najczęściej przebiera to formę konsorcjum wykonawców. W wyroku z dnia 23 marca 2011 r. Izba (sygn. akt KIO 511/11) stwierdziła, iż konsorcjum jest podmiotem, który „nie ma odrębnego bytu prawnego” i „jest uzgodnioną umownie formą współdziałania podmiotów”. W takim wpadku - zgodnie z art. 23 ust. 2 u.p.z.p. - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Pełnomocnikiem, zwanym liderem konsorcjum, najczęściej jest jeden z konsorcjantów (zazwyczaj ten, który ponosi największy ciężar i ryzyko realizacji zamówienia). Nie ma jednak żadnych przeszkód prawnych, aby został nim podmiot niebędący członkiem konsorcjum (Istnieje również możliwość ustanowienia kilku pełnomocników).
 
Z przepisów prawa zamówień publicznych nie sposób również wywnioskować jakichkolwiek ograniczeń co do dokonywania zmiany lidera konsorcjum. Potwierdza to najnowza opinia UZP, w której czytamy, iż "kwestia wzajemnej reprezentacji wykonawców tworzących konsorcjum należy w zasadzie do sfery wewnętrznych stosunków prawnych pomiędzy wykonawcami. Należy zatem uznać, iż brak jest przeszkód prawnych do dokonania zmiany podmiotu będącego liderem konsorcjum, z którym to konsorcjum zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności należy podkreślić, iż zmiana taka nie stanowi zmiany podmiotowej wykonawcy, a w konsekwencji możliwości dokonania takiej zmiany nie sprzeciwia się unormowanie zawarte w art. 7 ust. 3 ustawy PZP. Ponadto dopuszczalności takiej zmiany nie sprzeciwia się art. 144 ust. 1 ustawy PZP, albowiem zmiana taka nie stanowi zmiany umowy w stosunku do treści oferty".

* * *
Autor: Witold Jarzyński
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz