wtorek, 4 grudnia 2012

Wyjaśnianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) - w skrócie „Pzp”, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1)        na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2)        na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
3)        na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
-          pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wpływa przedłużenie terminu składania ofert.

Tylko w przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Użyty w art. 38 ust. 2 Pzp termin „niezwłocznie” należy interpretować jako termin realny w okolicznościach danego miejsca i czasu, przy uwzględnieniu treści wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z uwzględnieniem staranności przyjętej w stosunkach danego rodzaju (arg. z art. 355 § 1 Kc). Tym samym, termin „niezwłocznie”, którym ustawodawca posłużył się w art. 38 ust. 1 Pzp, należy interpretować w ten sposób, iż zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jeżeli nie istnieją obiektywne przeszkody uniemożliwiające udzielenie wyjaśnień lub natychmiast po ustaniu tych przeszkód. Należy zwrócić uwagę, że z art. 38 ust. 1 Pzp wynika, iż zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień tylko wówczas, gdy z pisma (wniosku)  wykonawcy wynika, iż zwraca się on do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Z przepisu tego wynika, iż zamawiający jest obowiązany przekazać treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wyłącznie wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Należy zauważyć, że w przypadku trybu przetargu nieograniczonego procedura przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia została unormowana w art. 42 ust. 2 Pzp.  Zgodnie z tym przepisem w trybie przetargu nieograniczonego na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Złożenie wniosku o przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przekazanie specyfikacji następuje w sposób określony w art. 27 ust. 1 - 3 Pzp. Podkreślić należy, iż wybrany sposób przekazywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może ograniczać konkurencji, zawsze jednak dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Pzp (art. 27 ust. 3 Pzp).

W związku z powyższym, w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy, którym zamawiający nie przekazał specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z treścią zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, będą mogli zapoznać się na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja.

W pozostałych trybach  udzielania zamówień publicznych, w których sporządza się specyfikację istotnych warunków zamówienia, specyfikację przekazuje się:

1)        wraz z zaproszeniem do składania ofert - w trybie przetargu ograniczonego (art. 51 ust. 4 Pzp),
2)        wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych, a następnie ofert - w trybie negocjacji z ogłoszeniem (art. 57 ust. 5, art. 60 ust. 4 Pzp),
3)        wraz z zaproszeniem do składania ofert - w trybie dialogu konkurencyjnego (art. 60e ust. 3 Pzp),
4)        wraz z zaproszeniem do składania ofert - w trybie negocjacji bez ogłoszenia (art. 64 ust. 3 Pzp),
5)        wraz z zaproszeniem do składania ofert - w trybie zapytania o cenę (art. 71 ust. 2 Pzp).

W związku z powyższym w innych niż przetarg nieograniczony, trybach udzielania zamówień publicznych, w których sporządza się specyfikację istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje:

1)        wszystkim wykonawcom, których zaprosił do składania ofert - w trybie przetargu ograniczonego, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,
2)        wszystkim wykonawcom, których zaprosił do składania ofert wstępnych, a następnie ofert - w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Brak jest zatem podstaw do żądania przez podmioty wykonujące kontrolę prawidłowości stosowania przepisów Pzp, udokumentowania przez zamawiającego przekazania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawcom, którzy zwrócili się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale którym zamawiający nie przekazał specyfikacji, gdyż nie złożyli wniosku o jej przekazanie, zgodnie z art. 42 ust. 2 Pzp, jeżeli postępowanie było lub jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Również w przypadku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 zdanie drugie Pzp, dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

W związku z powyższym, w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy, którym zamawiający nie przekazał specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z dokonaną zmianę specyfikacji, będą mogli zapoznać się na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja.

Mając na względzie art. 38 ust. 4 zdanie drugie oraz art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60 ust. 4, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3 oraz art. 71 ust. 2 Pzp, w innych niż przetarg nieograniczony, trybach udzielania zamówień publicznych, w których sporządza się specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie:

1)        wszystkim wykonawcom, których zaprosił do składania ofert - w trybie przetargu ograniczonego, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,
2)        wszystkim wykonawcom, których zaprosił do składania ofert wstępnych, a następnie ofert - w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Brak jest zatem podstaw do żądania przez podmioty wykonujące kontrolę prawidłowości stosowania przepisów Pzp, udokumentowania przez zamawiającego przekazania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawcom, którym zamawiający nie przekazał specyfikacji, gdyż nie złożyli wniosku o jej przekazanie, zgodnie z art. 42 ust. 2 Pzp, jeżeli postępowanie było lub jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
 
* * *
Autor: Józef Edmund Nowicki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz