wtorek, 21 maja 2013

Projekt nowelizacji Pzp autorstwa posła A. Szejnfelda


Do konsultacji społecznych został przekazany projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. - dalej p.z.p.), którego autorem jest Pan Adam Szejnfeld – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt zakłada m.in. zmianę art. 3 ust. 3 p.z.p. poprzez wprowadzenie obowiązku stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości przez podmioty działające poza systemem zamówień publicznych tylko wówczas, gdy wielkość wydatku przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 50 000 euro, a nie zachodzi obowiązek stosowania ustawy. Projekt zakłada też zmianę art. 4 pkt 8 p.z.p. poprzez podniesienie progu bagatelności do 50 000 euro.

Spośród pozostałych propozycji zmian na uwagę zasługują także propozycje ograniczenia katalogu sytuacji, w których wykonawcy mogą zastrzegać informacje zawarte w ofertach jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Przywołana zmiana zakłada nadanie nowej treści art. 8 ust. 3 p.z.p. poprzez zastrzeżenie, iż jako tajemnica przedsiębiorstwa nie może być traktowana informacja dotycząca spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Ograniczenie sytuacji, w których wykonawcy starają się utrudnić dostęp do treści złożonych ofert należy ocenić pozytywnie. Wykonawcy nagminnie zastrzegają jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje, którym nie można przypisać tego miana. Takie działanie wymusza na zamawiających konieczność wzywania do wyjaśnień zastrzeżonych informacji, co z kolei negatywnie wpływa na dynamikę postępowań. W opinii autora proponowane rozwiązanie stoi w sprzeczności z innymi regulacjami dotyczącymi uprawnień przedsiębiorców do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa informacji mających wartość gospodarczą, a zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która uprawnia przedsiębiorców do ograniczenia dostępu do pewnych danych.
 
Kolejne z proponowanych zmian dotyczą m.in. przesłanek wykluczenia wykonawców (art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a p.z.p.), sposobu wykazywania dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego (art. 26 ust. 2b p.z.p.), wskazania, iż w ramach uzupełniania dokumentów wykonawca może przedstawiać wymagane informacje z datą późniejszą niż składanie ofert (art. 26 ust. 3 p.z.p.), dopuszczenia posługiwania się w opisie przedmiotu zamówienia znakami towarowymi, patentami w sytuacji, gdy tak opisany przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny  lub jest to uzasadnione obiektywną potrzebą zamawiającego (art. 29 p.z.p.), zobligowania zamawiających do wyjaśniania cen ofert w sytuacji, gdy cena jest niższa niż 50% zarówno od wartości zamówienia jak i od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (art. 90 p.z.p.).

Nowela zakłada też wykreślenie z systemu zamówień publicznych powszechnie krytykowanego art. 46 ust. 4a p.z.p., a także nałożenie na zamawiających obowiązku prowadzenia dodatkowych analiz mających na celu wykazanie zasadności wyboru wykonawcy wyłącznie w oparciu o kryterium najniższej ceny. Sugerowana zamian sprowadza się do dodania w art. 91 ust 2a wskazującego, iż w sytuacji gdy jedynym kryterium oceny ofert jest cena, zamawiający byliby obowiązani wykazać w protokole postępowania, że zastosowanie innych kryteriów nie przyczyni się do zmniejszenia wydatków ze środków publicznych ponoszonych w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

* * *
Autor: Bartłomiej Kardas
 


_________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

1 komentarz:

  1. mh..."w sytuacji gdy jedynym kryterium oceny ofert jest cena, zamawiający byliby obowiązani wykazać w protokole postępowania, że zastosowanie innych kryteriów nie przyczyni się do zmniejszenia wydatków ze środków publicznych ponoszonych w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia"?? - pytanie mam ile Pan poseł przygotował przetargów od początku do końca?

    natomiast pomysł z zmianą zapisu w 4.8 jak najbardziej trafiony:)

    OdpowiedzUsuń