piątek, 14 czerwca 2013

Kiedy polisa nie musi być opłacona?

Celem potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku finansowego zamawiający, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, może żądać opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Co do zasady dokumentem jest polisa, ale nie tylko sam dokument polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli z okoliczności zawarcia umowy ubezpieczenia i przedłożonego dokumentu nie wynika fakt opłacenia jej, a zatem istnienia odpowiedzialności  ubezpieczeniowej, konieczne jest załączenie kolejnego dokumentu, którego forma powinna odpowiadać formie dokumentu podstawowego. „Opłacona polisa” może stanowić zatem jeden dokument lub zestaw dokumentów.
 
Należy podzielić pogląd zaprezentowany w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 sierpnia 2012 r., sygn. akt XIX Ga 460/12, przez Sąd Okręgowy w Katowicach, który wskazał, że pojęcie „opłaconej polisy” należy wiązać ze skutecznością powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia. Przy interpretowaniu § 1 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – Dz. U. Nr 226, poz. 1817- przyp. wł.) należy sięgnąć do art. 814 § 1 kc. W tym przepisie wprowadzono regułę, która uzależnia początek odpowiedzialności ubezpieczyciela od zapłacenia przez ubezpieczającego składki, w związku z czym początek jego odpowiedzialności nie jest tożsamy z  momentem zawarcia umowy ubezpieczenia. Zważywszy na fakt, że przepis ten ma charakter dyspozytywny w umowie ubezpieczenia można w sposób odmienny od przyjętego przez ustawodawcę wzorca określić początek odpowiedzialności ubezpieczyciela, również także poprzez utożsamienie ram czasowych umowy ubezpieczenia z odpowiedzialnością ubezpieczyciela, bez względu na datę opłacenia składki. Innymi słowy, ogólne warunki ubezpieczenia lub umowa mogą przewidywać powstanie początku odpowiedzialności ubezpieczyciela od daty początkowej trwania umowy, także przed opłaceniem składki, co ma miejsce wtedy, gdy składka ma być opłacona w czasie późniejszym  –  w określonych umownie ratach.
 
Jeżeli zatem w toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca wykaże się opłaceniem składki bądź wykaże, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z umowy także przed opłaceniem składki, w obu przypadkach wymóg z § 1 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia będzie spełniony.
 
źródło: opinia UZP.

___________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

4 komentarze:

 1. Hej, dzięki za info, właśnie kupiłam wydaje mi się najtańsze oc, ale nie byłam pewna co do niektórych formalności :) Wielkie dzięki jeszcze raz!

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo ciekawy artykuł, ja korzystam z kalkulatorów ubezpieczeń http://kompleksowaochrona.pl/ fajna sprawa, żałuję tylko że tak późno się o tym dowiedziałem.

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo ciekawy wpis. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Na dobrą sprawę ja się na tego typu polisach ubezpieczeniowych nie znam. Jestem również przekonany, że u nas obowiązkowe jest przede wszystkim ubezpieczenie na pojazd. Dlatego ja na mój samochód wybrałem ubezpieczenie z https://kioskpolis.pl/ubezpieczenie-kia/ i na pewno bym jeszcze raz z niego skorzystał.

  OdpowiedzUsuń