poniedziałek, 14 grudnia 2015

Implementacja dyrektyw unijnych: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE część I

W ostatnim czasie za sprawą wznowienia prac nad projektem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych dużo mówi się o tym co powinno ostatecznie zostać zawarte w jej treści. Projekt, który przygotował poprzedni rząd został obecnie poddany ocenie nowej władzy. Należy jednak mieć na uwadze, że celem prac nad projektem jest wywiązanie się z ciążącego na Polsce obowiązku tj. implementacji przyjętych w lutym 2014r. dyrektyw unijnych zmieniających dyrektywy obecnie obowiązujące.
Niezależnie od innych proponowanych zmian skupić należy się na postanowieniach dyrektyw, które zobowiązani jesteśmy do naszego ustawodawstwa wprowadzić. Pierwszą dyrektywa, do której implementacji jesteśmy zobowiązani i której postanowienia powinny zostać zawarte w projekcie nowej ustawy jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych (dyrektywa zamówieniowa), uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. Zasadniczo jej postanowienia wprowadzają kilka nowych rozwiązań w stosunku do poprzednio obowiązującej dyrektywy. 
Jeśli chodzi o tryby udzielania zamówień publicznych bardzo szeroko uregulowano w niej procedurę negocjacyjną dotychczas stosowaną w określonych przypadkach. Ten tryb udzielania zamówienia publicznego może zgodnie z zapisami nowej dyrektywy zostać udzielony również bez uprzedniej publikacji co jest jednak limitowane do kilku konkretnych wypadków. 
Swego rodzaju novum jest natomiast nieznane dotychczasowej dyrektywie partnerstwo innowacyjne jako odrębny tryb negocjacyjny. ,, Celem partnerstwa innowacyjnego jest opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych oraz późniejszy zakup dostaw, usług lub robót budowlanych będących wynikiem tych prac, pod warunkiem że odpowiadają one poziomom wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między instytucjami zamawiający‑ mi a uczestnikami”. Każdy zainteresowany udziałem wykonawca będzie mógł złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału. W dokumentach zamówienia Zamawiający określać będzie zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane, które nie mogą zostać zaspokojone przez zakup produktów, usług lub robót budowlanych, które są już z łatwością dostępne na rynku. W dalszym etapie procedury tylko zakwalifikowani wykonawcy przedłożyć będą mogli swoje projekty badawcze i innowacyjne. Zamawiający negocjują z oferentami wstępne i późniejsze oferty, w celu ulepszenia ich treści. Oprócz ceny decydującym kryterium będzie również jakość. Zgodnie z nową dyrektywą postępowanie przeprowadzane ma być z zastosowaniem elektronicznych środków informacji i komunikacji. W związku z tym wszelka komunikacja i wymiana informacji w postępowaniu, a w tym składanie ofert, odbywać ma się z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Narzędzia i urządzenia wykorzystywane do tych celów muszą być niedyskryminujące i ogólnie dostępne. Nie mogą ograniczać również dostępu wykonawców do udziału w postępowaniu. Nie korzystanie ze środków elektronicznych ma stanowić swego rodzaju wyjątek, który podyktowany ma być wystąpieniem szczególnych okoliczności. 
W odniesieniu do umów ramowych dyrektywa dopuszcza między innymi możliwość obowiązywania umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata. Konieczność ta musi zostać jednak należycie uzasadniona. 
Zmiany dotyczyć będą również etapu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia. Dyrektywa wprowadza możliwość przeprowadzenia konsultacji rynkowych, których celem ma być przygotowanie zamówienia i poinformowanie wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia. 
Kolejnym novum wprowadzonym przez nowa dyrektywę mają być etykiety. Stanowić mają one środek dowodowy potwierdzający, że roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagane szczególne cechy środowiskowe, społeczne lub inne, ustalone przez Zamawiającego w specyfikacjach technicznych i kryteriach udzielenia zamówienia. 
Opisane powyżej zmiany nie wyczerpują listy wszystkich zmian, które wprowadza nowa dyrektywa zamówieniowa. Będą one przedmiotem kolejnego wpisu na blogu. 
autor: Daria Rychlik
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz