piątek, 28 listopada 2014

Wykonawca musi udowodnić tajemnicę przedsiębiorstwa

Wykonawca może zastrzec pewne informacje w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa. Ma jednak wtedy obowiązek wykazania, iż dany dokument czy informacja spełnia ustawowe przesłanki.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jawność. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, ale tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Taki przypadek wskazany jest w ust. 3 art. 8 ustawy Pzp, który stanowi, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ostatni fragment przepisu został dodany nowelizacją ustawy Pzp, która obowiązuje od 19 października 2014 r. Od tego momentu nie wystarczy tylko oświadczenie o objęciu danego dokumentu/informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, wykonawca musi jednocześnie udowodnić (np. w formie oświadczenia wyjaśniającego), że spełnione zostały przesłanki uznania danego dokumentu/informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. Do tego oświadczania można również załączyć dowody. 

Na marginesie należy dodać, iż taki obowiązek istniał również przed nowelizacją. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 4 czerwca 2013 r. (KIO 1187/13) - "Ciężar udowodnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy, który takiego zastrzeżenia dokonuje. Skoro wykonawca dokonuje zastrzeżenia i czynność ta musi zostać oceniona przez zamawiającego pod względem jej skuteczności, wykonawca jest obowiązany wykazać, iż podjął przewidziane ustawą działania zmierzające do zachowania poufności zastrzeżonych informacji". 2 komentarze:

  1. Warto dodać, że argumentacja wykazująca skuteczne zastrzeżenie także może być objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.

    OdpowiedzUsuń
  2. Oczywista, acz słuszna uwaga :)

    OdpowiedzUsuń