poniedziałek, 1 sierpnia 2016

JEDZ w praktyce – na co zwrócić uwagę i jak wypełniaćJednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), którego standardowy formularz został określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE z 6.1.2016 r., L 3/16), stanowi odpowiedź na dostrzegalną od lat potrzebę racjonalizacji obowiązków dokumentacyjnych wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, a w konsekwencji szansę na ograniczenie biurokracji w tym zakresie.


JEDZ – oświadczenie własne wykonawcy – odgrywa kluczową rolę podczas tzw. oceny podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przy ustaleniu braku podstaw do wykluczenia, a także podczas oceny spełniania kryteriów selekcji (tj. obiektywnych kryteriów kwalifikacji wykonawców do kolejnego etapu postępowania, np. w trybie przetargu ograniczonego). Dzięki niemu wykonawcy nie muszą już od razu przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej oraz różnych formula-rzy stosowanych dotychczas, co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

WAŻNE
Obowiązek stosowania JEDZ, jako wstępnego dowodu spełnienia warunków, zachodzi w procedurach udzielania zamówień publicznych o wartości równej progom unijnym lub większej od nich.

Bezpłatny serwis internetowy JEDZ

Zgodnie z zapowiedzią znajdującą się w formularzu JEDZ Komisja Europejska uruchomiła bezpłatny serwis internetowy poświęcony JEDZ (eESPD). Znajduje się on pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. JEDZ jest dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Wykonawcy, zamawiający oraz inne zainteresowane strony mogą skorzystać z zapewnionej przez ten serwis (eESPD) usługi internetowej (online).

W serwisie zamawiający może stworzyć JEDZ, ponownie wykorzystać stworzony (istniejący) bądź przejrzeć JEDZ. Niezbędne jest do tego podanie numeru ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca może natomiast – w świetle informacji zamieszczonych na wskazanej stronie internetowej – zaimportować z serwisu plik JEDZ, który został uprzednio wypełniony przez zamawiającego na potrzeby danego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i opublikowany wraz z ogłoszeniem przetargowym.

WAŻNE
Jeżeli postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną, serwis umożliwia wyeksportowanie, zapisanie i przekazanie JEDZ elektronicznie.


Zawartość JEDZ

W JEDZ znajdują się informacje, które przed nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych (z 2016 r.) znajdowały się w wielu dokumentach składanych przez wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wraz z ofertą. Dotyczy to nie tylko zakresu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 Pzp, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Pzp, lecz także danych zamieszczanych w innych dokumentach niezbędnych do oceny,zwłaszcza podmiotowej wykonawcy (m.in. w wykazach zamówień na główne dostawy, usługi, najważniejsze roboty budowlane, wykazach osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wykazach sprzętu). Zamawiający otrzymuje wprawdzie kilkunastostronicowy dokument, lecz zawierający uporządkowane oraz zebrane w jednym miejscu informacje w wymaganym zakresie, a wykonawca gotowy „druk” do uzupełnienia z należytą starannością i zgodnie z prawdą. //Art. 22 i 24 Pzp//

Wykonawca, składając wypełniony JEDZ, ma zatem oświadczyć, że:

  • nie znajduje się w jednej z sytuacji, w której wykonawca podlega wykluczeniu,
  • spełnia ustalone przez zamawiającego minimalne warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji) dotyczące
  • uprawnień do prowadzenia danej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej i finansowej lub zdolności technicznej oraz zawodowej,
  • w stosownych przypadkach spełnia obiektywne kryteria mające na celu ograniczenie liczby wykonawców
  • dopuszczonych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. w trybie przetargu
  • ograniczonego, dialogu konkurencyjnego – część V).

Dane identyfikacyjne wykonawcy w JEDZ

Głównym autorem informacji wprowadzanych do JEDZ jest wykonawca ubiegający się o publiczny kontrakt. Musi on przede wszystkim uzupełnić JEDZ o informacje na swój temat, takie jak nazwa, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony symbolem PL (gdy posługuje się numerem VAT), bądź wpisać numer, którym posługuje się w związku z prowadzoną działalnością (np. REGON). Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące wykonawcami, zamieszczają natomiast numer ewidencyjny PESEL, jeżeli posługują się nim do celów podatkowych. Niezbędne jest też udzielenie odpowiedzi (tak/nie) o tym, czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem. Wyjaśnienie tych pojęć znajduje się w samym JEDZ.


Kto i dla kogo składa JEDZ?

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zawsze wystarczy złożenie jednego oświadczenia JEDZ. Zasadniczo decyduje o tym forma udziału wykonawcy w postępowaniu oraz sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeden dokument wystarczy, gdy wykonawca samodzielnie bierze udział w postępowaniu i nie polega na zasobach innych podmiotów.
//Forma udziału w postępowaniu//

WAŻNE
Jeżeli wykonawca startuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), JEDZ składa każdy z konsorcjantów. Powinien on potwierdzać brak podstaw do wykluczenia, a spełnianie warunków udziału – w zakresie, w którym każdy z wykonawców (konsorcjantów) wykazuje spełnianie warunków.

Ze względu na utrzymanie w Pzp uprawnienia wykonawcy do polegania na zasobach i potencjale podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu JEDZ musi uwzględniać również taką sytuację i obejmować stosowne informacje w odniesieniu do tych podmiotów. Weryfikacja musi być bowiem przeprowadzana łącznie z weryfikacją dotyczącą głównego wykonawcy oraz na takich samych warunkach, jakie są wymagane od tego wykonawcy.

Niezbędne jest w takiej sytuacji przedstawienie dla każdego z podmiotów, których to dotyczy (zarówno gdy będą podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i takim podwykonawcą nie będą), odrębnego formularza JEDZ, zawierającego informacje na temat podstaw do wykluczenia oraz – w zakresie, w jakim udostępniają swoje zasoby – w części dotyczącej warunków udziału. Formularze powinny być wtedy wypełnione i podpisane przez te podmioty.

Jeżeli zamawiający wymaga wskazania podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, należy złożyć osobny JEDZ dla każdego ze wskazanych podwykonawców w zakresie dotyczącym weryfikacji podstaw do wykluczenia.
W przypadku gdy zamówienie zostanie podzielone na części oraz gdy warunki udziału dla poszczególnych części będą różne, niezbędne jest wypełnienie JEDZ dla każdej części lub dla każdej grupy części, do których stosują się te same warunki udziału.

Więcej informacji:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz