sobota, 3 września 2011

Najczęstrze błędy przy zamówieniach wspólnych

źródło: tvn24.pl
Kontrole przeprowadzone przez Prezesa UZP wykazały, że zamawiający mają problemy ze stosowaniem przepisów dotyczących zamówień wspólnych (w ramach konsorcjum). Poniżej kilka przykładów najczęstszych błędów:
  • Niedopuszczenie do udziału konsorcjum – zamawiający w SIWIZ zaznaczył, że nie dopuszcza do udziału w postępowaniu konsorcjów (KN 3/10). W związku z faktem, iż w art. 23 u.p.z.p. wprost umożliwiono ubieganie się o zamówienie publiczne wspólnie przez kilku wykonawców i że polskie prawo nie zawiera żadnych wyjątków w tym zakresie, należy uznać, iż taki zapis SIWIZ był sprzeczny z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
     
  • Żądanie przedstawienia umowy konsorcjum – inny zamawiający w SIWIZ zawarł wymóg przedstawienia wewnętrznej umowy zawartej pomiędzy członkami konsorcjum (KN 7/10). Tymczasem zgodnie z art. 23 ust. 4 u.p.z.p. dopiero jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Nie można żądać takiej umowy na wcześniejszych etapach postępowania. 
     
  • Łączne spełnienie wymagań – w kolejnej sprawie zamawiający zażądał, aby przynajmniej jeden członek konsorcjum mógł samodzielnie wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu 2 robót budowlanych konkretnego typu (KU190/10). Tymczasem istotą konsorcjum jest łączenie potencjałów i zamawiający nie mogą żądać od jego członków samodzielnego spełnienia wymagań dotyczących wiedzy i doświadczenia (art. 22 u.p.z.p.). Mogą jednak żądać od nich, aby każdy osobno udowodnił, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 u.p.z.p.).
      
  • Potencjał ekonomiczny – podobny problem wystąpił w przypadku zamawiającego, który zażądał, od co najmniej jednego członka konsorcjum, wykazania się uzyskaniem w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych poprzedzających dzień upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przychodu o równowartości minimum 50 000 000 PLN (KU 47/11). Ponieważ osiągnięcie odpowiedniego przychodu (art. 22 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.) jest często powodem, który decyduje o tym, iż mali i średni przedsiębiorcy wspólnie ubiegają się o zamówienia publiczne, należy brać pod uwagę jedynie łączny przychód, jaki osiągnęły podmioty tworzące konsorcjum. Inna interpretacja byłaby sprzeczna z samą ideą konsorcjum. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz