środa, 10 lipca 2013

KIO na temat "należytego wykonania zobowiązania"

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp zamawiający może żądać m.in. wykazu wykonanych głównych dostaw lub usług, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Pojęcie "należytego" wykonania jest nieostre i podlega tym samym interpretacji przez KIO.

W wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 r. (KIO 724/13) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż "określenie „należyte wykonanie zobowiązania” jest pojęciem ogólnym, niedookreślonym. O nienależytym spełnieniu świadczenia można mówić w aspekcie zachowania terminu, miejsca, sposobu lub jakości świadczenia itp. warunków wynikających z zawartej umowy. Przy nienależytym wykonaniu zobowiązania świadczenie jest wprawdzie spełnione, lecz nie jest ono prawidłowe, gdyż odbiega w większym lub mniejszym stopniu od świadczenia wymaganego".
 
KIO wypowiedziało się również odnośnie konkretnego dokumentu, który został złożony na rozprawie: "Przystępujący złożył na rozprawie pismo Poczty Polskiej S.A. z dnia 13 września 2011 r., które potwierdza wyłącznie „wykonanie umowy”, co nie jest tożsame z potwierdzeniem należytego wykonania umowy, a zatem wykonania w pełni zgodnego z umową. Złożony przez przystępującego list referencyjny z 6 marca 2013 r. potwierdza jedynie okoliczność, że umowa została wykonana terminowo, podczas gdy terminowość nie jest jedyną przesłanką do stwierdzenia, że dostawa została wykonana należycie".
 
 
* * *
Autor: Witold Jarzyński 

 
 


 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz