środa, 21 sierpnia 2013

Tłumaczenie referencji

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentów, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził na to zgodę (§ 7 ust. 4). Zgodnie bowiem z ustawą Pzp w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane (art. 9 ust. 3 Pzp).

W toku postępowania przetargowego mogę jednak pojawić się sytuacje, w których wykonawca co prawda przedstawi tłumaczenie dokumentu, ale tylko jego części.

Taka sprawa była rozpatrywana przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 18 czerwca 2013 r. (KIO 1308/13), w którym czytamy, że "brak przetłumaczenia pieczęci lub jakiegoś innego elementu widniejącego na dokumencie nie dyskwalifikuje tłumaczenia oraz nie stanowi uzasadnienia do uzupełniania dokumentu lub wykluczenia wykonawcy". Istotna bowiem - zdaniem KIO - jest "treść merytoryczna dokumentu pozwalająca na weryfikację, czy wykonawca posiada wymagany potencjał".
 
W tym wyroku Izba zwróciła również uwagę na autora tłumaczenia - "Zauważyć należy, że przepis ww. rozporządzenia  w sprawie rodzajów dokumentów nie wymaga przedkładania tłumaczenia przysięgłego. Dokument może być przetłumaczony przez samego wykonawcę".Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz