czwartek, 5 września 2013

Kilka słów na temat ostatniej nowelizacji

Jak informowaliśmy, ustawa Prawo zamówień publicznych doczekała się kolejnej nowelizacji, która tym razem dotyczy wyłączenia spod reżimu Pzp zamówień udzielanych na rzecz przywięziennych zakładów pracy prowadzących działalność w formie przedsiębiorstw państwowych oraz instytucji gospodarki budżetowej. Uchwalone wyłączenie spod obowiązku stosowania Pzp stanowi odzwierciedlenie instytucji zamówień wewnętrznych tzw. „zamówień in-house”. 


Pojęcie to zostało wykształcone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i obejmuje ono zamówienia udzielane przez instytucje zamawiające podległym sobie podmiotom. 
 
Zgodnie z art. 4 pkt 13 Pzp, ustawy nie stosuje się do zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
  • zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
  • organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
  • przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
 
W opinii Urzędu Zamówień Publicznych wyłączenie wpisuje się w przewidziane w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-107/98 „Teckal” przesłanki dopuszczalności ograniczenia stosowania zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych, gdyż będzie miało zastosowanie wyłącznie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości lub jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej a podległymi im przywięziennymi zakładami pracy oraz w zakresie zamówień o wartościach niższych od progów zastosowania dyrektyw unijnych, należących do działalności podstawowej tych zakładów, których zasadnicza część działalności dotyczy wykonywania zadań na rzecz zamawiającego.

UZP ma nadzieję, że przyjęte rozwiązanie  wpłynie na zwiększenie zatrudnienia osób pozbawionych wolności, przez co zostanie osiągnięty cel społeczny, polegający na uczynieniu z zatrudnienia skazanych skutecznego środka realizacji celów wykonywania kary pozbawienia wolności oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu więźniów.
 

 


Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz