niedziela, 9 lutego 2014

Uchylenie się od podpisania umowy a brak innej ofertyZgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp „jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.” Jednak jeżeli w postępowaniu była złożona tylko jedna oferta należy unieważnić postępowanie. Oczywiście jak to często bywa w takich przypadkach art. 93 ust 1 ustawy Pzp wprost nie przewiduje takiej okoliczności. Niemniej jednak uważam, że unieważnienie postępowania w tych okolicznościach musiałoby być oparte o treść art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp, ale w związku z art. 94 ust 3 ustawy. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Przy czym w naszych konkretnych okolicznościach należałoby to rozumieć tak, że nie ma innej oferty, którą można by wziąć pod uwagę w przypadku uchylania się przez jednego wykonawcę od zawarcia umowy. Niekiedy budzi to wątpliwości, gdzie pojawiają się pytania czy nie unieważnić z pkt.7?

Zgodnie z dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007 r., s. 31), zwanej dalej „dyrektywą odwoławczą), niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, wiąże się z zaistnieniem przesłanek unieważnienia umowy określonych w art. 146 ust. 1 Pzp:

„umowa w sprawie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:
1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosuje tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki (art. 2d ust. 1a dyrektywy odwoławczej),
2) nie zamieści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekaże ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (art. 2d ust. 1 lit. a dyrektywy odwoławczej),
3) zawrze umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 i 2 Pzp, jeżeli uniemożliwi to wykonawcy wniesienie odwołania podlegającego uwzględnieniu, tj. potwierdzającego, iż w postępowaniu doszło do naruszenia przepisów ustawy mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania (art. 2d ust. 1 lit. b dyrektywy odwoławczej),
4) uniemożliwi składanie ofert orientacyjnych albo ofert w ramach dynamicznego systemu zakupów (art. 2d ust. 1 lit. c dyrektywy odwoławczej),
5) udzieli zamówień na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2 (art. 2d ust. 1 lit. c dyrektywy odwoławczej),
6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosuje tryb zapytania o cenę.”

Ponadto proszę zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt, że „wada”, o której pisze ustawodawca odnosi się do wady popełnionej przez Zamawiającego, ponieważ gdyby taka wada pojawiła się po stronie Wykonawcy to skutkowałoby odrzuceniem oferty bądź wykluczeniem Wykonawcy. Poza tym wycofanie się od podpisania umowy w moim mniemaniu jak i ZA jest tak, jakby Wykonawca wycofał ofertę. Pkt.7 dotyczy postępowania a nie oferty. Proszę zwrócić uwagę, że Wykonawca składając ofertę (która spełnia wszystkie wymagania i jest najkorzystniejsza) zakłada jeden cel = podpisać umowę i wykonywać zamówienia. W związku z powyższym uważam jak powyżej.

Poniżej przedstawiam opinię Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z 11 kwietnia 2013 r. - (KIO 741/13):
„Przesłanka unieważnienia postępowania określona w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych składa się z koniunkcji trzech okoliczności, których łączne wystąpienie skutkuje koniecznością zastosowania tego przepisu. Po pierwsze musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielanie zamówienia (wada postępowania). Po drugie wada ta ma skutkować niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zatem nie może to być jakakolwiek wada, którą obarczone jest postępowanie, ale wada powodująca niemożliwość zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy. Konieczne jest więc wystąpienie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą wadą, a niemożnością zawarcia umowy. Po trzecie wada ta musi być niemożliwa do usunięcia. Przesłanki skutkujące unieważnieniem umowy określa art. 146 ust. 1 p.z.p. Wszystkie wymienione w tym przepisie przypadki naruszeń ustawy są wadą postępowania w rozumieniu art. 93 ust. 1 p.z.p., a więc taką, która skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania.” 

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej ukształtował się pogląd, że podstawę do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. stanowi nie tylko art. 146 ust. 1 p.z.p. (kwalifikowane wady postępowania), ale przy ocenie podstaw do unieważnienia postępowania należy mieć również na uwadze treść art. 146 ust. 6 p.z.p. W myśl tego przepisu Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy p.z.p., które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

* * * 
Autor: Justyna Starek


  

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

7 komentarzy:

 1. Kolejny ciekawy wpis. Pozwoliłem dodać sobie ten blog do mojej listy blogów prawniczych na stronie www.swietnyprawnik.pl. Mam nadzieję, że nie ma Pani nic naprzeciwko:)

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie mam nic przeciwko. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 3. na podstawie jakiego przepisu unieważnić postępowanie, jeżeli w postępowaniu wpłynęły dwie oferty z taka sama ceną ( cena jedynym kryterium), Zamawiający wezwał do złożenia ofert dodatkowych, jednak Wykonawcy tego nie uczynili. Ustawa nie przewiduje wprost takiego przypadku, czyli unieważnienia z braku ofert dodatkowych, czy w takim razie, jest to wada postępowania, czy możemy unieważnić postępowanie z powodu złożenia :) dodatkowych ofert o takiej samej cenie, co oczywiście zakłamuje trochę rzeczywistość???

  OdpowiedzUsuń
 4. Chyba nie zrozumiałem do końca, co autorka miała na myśli - to unieważniać, czy nie? Ja się nie zgadzam z takim poglądem, że jest uzasadnienie do unieważnienia. Przecież mamy do czynienia z poprawnie (bez wad) przeprowadzonym postępowaniem, ważną ofertą. Zakładam, że nie doszło do naruszenia przepisów ustawy regulujących udzielanie zamówienia, brak jest też związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą wadą, a niemożnością zawarcia umowy. Zresztą podpisanie umowy to wyłącznie czynność "techniczna" - postępowanie kończy się zawiadomieniem o wyborze Wykonawcy. Uważam, że w opisanej sytuacji wystarczy informacja w protokole o odstąpieniu od podpisania umowy - nie unieważni się takiego postępowania w opisany wyżej sposób.

  OdpowiedzUsuń
 5. Niestety życie weryfikuje wiele, sama wzmianka w protokole nie wystarcza. Kontrolujący sami powołują się na unieważnienie postępowania pkt.1. Podpierają się orzecznictwem podanym powyżej. Nie mozna pozostawić "nie załatwionej sprawy".

  OdpowiedzUsuń
 6. witam
  jakie konsekwencje mi grożą jeżeli nie podpisze umowy z zamawiajacym ?
  może od początku przytocze sprawe

  złozyłem zamówienie publiczne wykonałem oferte i ja złozyłem
  w jednej z rubryk pomyliłem ceny zamiast wpisać 6szt po 250 zł
  wpisałem 6x25 zł
  postępowanie wygrałem siłą rzeczy bo było przez tą omyłkę najkorzystniejsza co teraz jeśli chciałbym zrezygnować z tej umowy zaznaczam ze jeszcze jej nie dostałem i nie podpisałem wadium też nie było wpłacane bo go niewymagali
  pan od przetargu zadzwonił i powiedział iż wygrałem jedno z sześciu zadań i od razu zapytał się o ten wyżej wymieniony artykuł czy mam w takiej cenie sprawdziłem to szybko i odpowiedziałem że nastąpiła pomyłka on mi odpowiedział iz umowe wysłal do podpisania już i że w tym przypadku musze zapłacić im kare i ponieść konsekwencje lub sprzedać to w tej cenie co napisałem
  co w tym przypadku mam zrobić czy podpisać tą umowe i sprzedać ten artykuł w tej cenie i dołozyć do interesu czy też nie podpisywać tej umowy ???

  OdpowiedzUsuń
 7. witam
  jakie konsekwencje mi grożą jeżeli nie podpisze umowy z zamawiajacym ?
  może od początku przytocze sprawe

  złozyłem zamówienie publiczne wykonałem oferte i ja złozyłem
  w jednej z rubryk pomyliłem ceny zamiast wpisać 6szt po 250 zł
  wpisałem 6x25 zł
  postępowanie wygrałem siłą rzeczy bo było przez tą omyłkę najkorzystniejsza co teraz jeśli chciałbym zrezygnować z tej umowy zaznaczam ze jeszcze jej nie dostałem i nie podpisałem wadium też nie było wpłacane bo go niewymagali
  pan od przetargu zadzwonił i powiedział iż wygrałem jedno z sześciu zadań i od razu zapytał się o ten wyżej wymieniony artykuł czy mam w takiej cenie sprawdziłem to szybko i odpowiedziałem że nastąpiła pomyłka on mi odpowiedział iz umowe wysłal do podpisania już i że w tym przypadku musze zapłacić im kare i ponieść konsekwencje lub sprzedać to w tej cenie co napisałem
  co w tym przypadku mam zrobić czy podpisać tą umowe i sprzedać ten artykuł w tej cenie i dołozyć do interesu czy też nie podpisywać tej umowy ???

  OdpowiedzUsuń