czwartek, 5 marca 2015

Planowany termin przyjęcia projektu nowej ustawy

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu projekt nowej ustawy Pzp ma być przyjety przez Radę Ministrów w III kwartale tego roku. 



Powodem opracowania projektu nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych jest konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
- 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r. str. 65), dalej „dyrektywa klasyczna 2014/24/UE” oraz
- 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r. str. 243), dalej „dyrektywa sektorowa 2014/25/UE”.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz art. 106 ust. 1 dyrektywy sektorowej 2014/25/UE terminy implementacji obu dyrektyw do porządków prawnych państw członkowskich UE są tożsame i upływają dnia 18 kwietnia 2016 r.

Uchwalenie nowej ustawy zamiast kolejnej nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów ma umożliwić większą przejrzystość regulacji, ułatwić ich stosowanie, zapobiec powstaniu ewentualnych niespójności czy też sprzeczności wewnętrznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz