poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Nowelizacja zamówień publicznych: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, który trafił do Sejmu zakłada wprowadzenie do postępowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który wykonawcy maja przedstawiać Zamawiającemu. Jednolity dokument stanowić ma dowód wstępny  zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.
Stanowi oficjalne oświadczenie wykonawcy, w którym stwierdza on, że nie znajduje się w jednej z sytuacji, w przypadku której wykonawcy muszą lub mogą zostać wykluczeni oraz że spełnia stosowne kryteria kwalifikacji. 
Dokument ten ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych wynikających z wymogu przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów związanych z kryteriami wykluczenia i kwalifikacji wykonawców. Projekt nowelizacji zakłada, że do momentu wejścia w życie przepisów dotyczących komunikacji za pomocą środków elektronicznych wykonawcy mogą przedstawiać jednolity dokument w wersji papierowej lub elektronicznej. 
Wykonawca zobowiązany będzie do dołączenia do składanej przez siebie oferty jednolitego dokumentu potwierdzającego wstępnie, że spełnia wymagania udziału w danym postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu samodzielnie i nie polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji, musi wypełnić jeden jednolity europejski dokument zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zobowiązany jest złożyć także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów  jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity dokument sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Co istotne wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Zgodnie z wspomnianym rozporządzeniem wykonawca zobowiązany jest przedstawić informacje zgodnie z wzorem standardowego formularza. Niniejszy formularz podzielony został na sześć części. Każda część dotyczy innych informacji. Pierwsza zatytułowana informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego zawiera informację wstępne takie jak dane zamawiającego czy informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 
Część druga dotyczy informacji na temat wykonawcy, natomiast część trzecia dotyczy informacji dotyczenia kryteriów wykluczenia. 
Czwarta część formularza dotyczy kryteriów spełnienia warunków udziału w postępowaniu obejmuje oświadczenia wykonawcy, informacje o posiadanych przez niego kompetencjach i spełnianiu poszczególnych warunków udziału w  postępowaniu. 
Część piąta ograniczenie liczby kandydatów kwalifikujących się wykonawca przedstawia informacje w tej części jeżeli zamawiający określi obiektywne i niedyskryminujące kryteria lub zasady kwalifikacji wykonawców.  
Ostatnia część zatytułowana oświadczenia końcowe potwierdzające, że złożone oświadczenia są zgodne z prawdą. 
Jednolity dokument powinien zawierać te informacje, jednak zamawiający będą mogli dostosować jego postanowienia dotyczące warunków udziału w  postępowaniu do konkretnego zamówienia publicznego.  

Autor: Daria Rychlik

12 komentarzy:

 1. Fajnie. A co poniżej progów unijnych?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Poniżej progów Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   Usuń
 2. Bardzo interesujący post :)

  OdpowiedzUsuń
 3. A gdzie znajdę ten projekt?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na stronie Ministerstwa Rozwoju, przypominam że to tylko projekt narazie

   Usuń
 4. Witam, od kiedy należy stosować JEDZ w zamówieniach publicznych? Mam wielki dylemat, ponieważ prace nad nowelizacją Prawo zamówień publicznych cały czas trwają ... a dzień 18 kwietnia 2016r. to data od której należy stosować określony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

  OdpowiedzUsuń
 5. Witam Pani Aniu
  Terminy implementacji, zgodnie z art. 90 ust. l dyrektywy klasycznej oraz art. 106 ust. l
  dyrektywy sektorowej, upływają w dniu 18 kwietnia 2016 r., z tym że dyrektywy zezwalają
  państwom członkowskim na odroczenie terminu wdrożenia przepisów dotyczących sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - do dnia 18 kwietnia 2018 r. Do tego czasu będzie można stosować, lecz nie będzie takiego obowiązku.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. http://eurozamowienia.pl/wpis,166,Od_kiedy_obowiazek_stosowania_JEDZ-a_w_zamowieniach_publicznych_w_Polsce_.html

   Usuń
 6. Bardzo długo czekałem na te zmiany w prawie. Uważam, że ten kierunek może zmniejszyć barierę biurokratyczną.

  OdpowiedzUsuń
 7. Co myślicie o artykule znajdującym się pod linkiem zamieszczonym przez Anie?

  OdpowiedzUsuń