poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych przez kościelne osoby prawne

Parafie - kościelne osoby prawne, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169, z późn. zm.), co do zasady nie są zamawiającymi, a zatem nie stosują ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień. W oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy obowiązek stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane przez kościelne osoby prawne (parafie) może zachodzić wyłącznie w przypadku wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, podmioty inne niż jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie należące do tego sektora są zobowiązane do jej stosowania, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:
 
- ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowana ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy,
- wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,

- przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

Pomimo braku obowiązku stosowania ustawy przez podmioty jakim są parafie, przy wydatkowaniu środków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, podmioty te powinny przestrzegać podstawowych postanowień zawartych w traktacie WE. W tym miejscu w szczególności należy zwrócić uwagę na treść Komunikatu Wyjaśniającego Komisji dotyczącego prawa unijnego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02), w którym wskazuje się na potrzebę stosowania przy udzielaniu takich zamówień podstawowych zasad traktatowych: zasady równego traktowania i otwarcia na konkurencję. Ponadto, należy pamiętać, aby zagwarantować uczciwe i bezstronne procedury udzielania zamówień poprzez zagwarantowanie odpowiedniego upublicznienia informacji, treści ogłoszenia, zasady udzielania zamówień (w tym niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, określenia terminów w sposób umożliwiający zapoznanie się z warunkami udzielenia zamówienia i złożenia oferty) a także zapewnienie kontroli bezstronności procedur przetargowych, tj. wskazanie do kogo można się odwołać w razie zaistnienia takiej konieczności.

Reasumując, należy stwierdzić, iż w obecnym stanie prawnym, kościelne osoby prawne mogą być zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień jedynie w sytuacji objętej dyspozycją przepisu art. 3 ust. 1 pkt 5 tejże ustawy. Przy czym, co wymaga podkreślenia, koniecznym jest łączne spełnienie wszystkich wymienionych w tym przepisie przesłanek stosowania ustawy Pzp.

Izabela Domitrz Grupa Biznes Polska

źródło:  Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2016, przygotował Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych https://www.uzp.gov.pl/

3 komentarze:

  1. Jest odpowiedź, więc było pytanie. Skoro było pytanie, to znaczy, że są zamysły. Skoro są zamysły, to może znaczyć, że będzie kasa płynęła z Państwa...To się teraz sprawa pokomplikuje.
    Ciekawe czy usłyszymy o nieprawidłowościach? Pokusa jest duża, bo to będą zapewne grube miliony...

    OdpowiedzUsuń
  2. Będzie można przeanalizować wszystkie przetargi, zapytania ofertowe gdzie organizatorem była kuria, parafia. Poczekamy, zobaczymy

    OdpowiedzUsuń