wtorek, 16 sierpnia 2016

Prawo zamówień publicznych - zmiany w odniesieniu do kryteriów oceny ofert

W świetle zmienionego brzmienia art. 91 ust. 2, kryteriami oceny ofert są: cena lub koszt albo cena lub koszt oraz inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.
 
Ustawodawca wskazuje przykładowy katalog kryteriów, który w porównaniu z dotychczasowymi regulacjami uległ rozszerzeniu i uporządkowaniu. W ramach kryteriów wymienia się:

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników,

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;

4) aspekty innowacyjne;

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

Sam sposób formułowania kryteriów oceny ofert uległ znacznej liberalizacji. Zgodnie z nowo dodanym do art. 91 ust. 2c, kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz na wszystkich etapach ich cyklu życia, w tym określonym procesem produkcji, dostarczania lub wprowadzania tych robót budowlanych, dostaw lub usług na rynek albo dotyczącym innego etapu cyklu życia tych robót budowlanych, dostaw lub usług nawet jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia.

Zamawiający może ustalić stałe cenę lub koszt, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące lub właściwy organ określiły stałą cenę lub koszt. W takim przypadku ofertę wybiera się w oparciu o inne kryteria oceny ofert niż cena.

Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.

Izabela Domitrz

Grupa Biznes Polska

3 komentarze:

  1. Najczęściej spotykany zestaw kryteriów oceny ofert: cena - 60%, gwarancja - 40%, czyli można uznać, że bez zmian bo o wszystkim i tak zdecyduje cena.

    OdpowiedzUsuń
  2. Obecna nowelizacja wymusza kryterium cena 60%. Wiem od kilkunastu zamawiających,że będą wpisywane iluzoryczne kryteria oceny ofert tj. termin gwarancji 20% i termin płatnosci 20%, które w zależnosci od sposobu zapisu zmniejszą moc ocenna kryterium cena 60%. Dysponent środków publicznych przecież stoi na straży wydatkowania celowego i oszczędnego środków publicznych, a jak tego można dokonać jeżeli Jaśnie nam Panujący określa w uPzp obligo cenę 60% i narzuca tym samym kombinowanie i obśmiewanie Systemu zamówień publicznych w celu oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

    OdpowiedzUsuń
  3. Przyjrzymy się temu bliżej - przeanalizujemy pozacenowe kryteria wyboru ofert po wprowadzeniu zmian w ustawie z okresu 2 miesięcy z branży budownictwo. Wyniki opublikujemy w poście. Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń