piątek, 6 maja 2016

Instytucja self- cleaning jako środek naprawczy dla wykonawców w projekcie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Z uwagi na fakt, że prace nad przyjęciem nowelizacji ustawy nadal trwają w Sejmie do czasu wejścia w życie polskiej regulacji uwzględniającej zapisy nowych dyrektyw unijnych Zamawiający zobowiązani są do stosowania jej zapisów, w sytuacji gdy wykonawca będzie chciał z nich skorzystać. Zasada ta swoje zastosowanie znajduje do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 18 kwietnia br.
Jednym z zapisów dyrektyw, który Zamawiający zobowiązani są zastosować, gdy będą tego wymagały okoliczności sprawy jest instytucja self- cleaning. Jest to nowa instytucja dotychczas nieznana Zamawiającym, której zastosowanie przewiduje jednak projekt nowelizacji ustawy Pzp.

Instytucja ta polega na umożliwieniu wykonawcy przedstawienia dowodów potwierdzających, że podjął on środki wystarczające do wykazania swojej rzetelności w sytuacji, gdy zaistniały podstawy do jego wykluczenia. 
W celu potwierdzenia i wykazania swojej rzetelności wykonawca może w szczególności udowodnić Zamawiającemu, że naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynił doznaną krzywdę lub ją naprawił, złożyć wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego, wykazać, że współpracował z organami ścigania oraz podjął środki techniczne, organizacyjne i kadrowe zmierzające do zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu przez wykonawcę. 
Wykonawca będący podmiotem zbiorowym wobec, którego orzeczono prawomocnym wyrokiem zakaz ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego nie może skorzystać z tej instytucji. 
W ramach zastosowania niniejszej instytucji Zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca przedstawi powyższe dowody w celu wykazania swojej rzetelności powinien rozważyć przedstawione dowody i dokonać ich oceny w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 4-11 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp ( art. 24 ust.1 plt. 13 i 14 oraz 16- 21 lub ust.5 zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Pzp). 
Jeżeli Zamawiający uzna przedstawione przez wykonawcę dowody za wystarczające uwzględniając przy tym wagę i szczególne okoliczności popełnienia czynu wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. 
Jak powyżej wspomniałam instytucja ta nie będzie miała zastosowania do wszystkich przesłanek wykluczenia wykonawcy, a tylko do tych wskazanych w ustawie. Przesłanki te dotyczą prawomocnego skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, przedstawienia informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd co do spełniania przez niego przesłanek uczestnictwa w postępowaniu, zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia zakłócającego konkurencje . 
 
Reasumując chodź w obecnie jeszcze obowiązującej ustawie instytucja self- cleaning nie występuje od 18 kwietnia br. polscy Zamawiający zobowiązani są do stosowania zapisów nowych dyrektyw. Stosownie więc do tego w sytuacji, gdy wykonawca złoży wyjaśnienia lub dowody dotyczące przesłanek jego wykluczenia z postępowania Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z nimi i ich rozpatrzenia. 
autor: Daria Rychlik
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz