czwartek, 13 kwietnia 2017

Prawo zamówień publicznych: Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje  z ogłoszeniem tryb udzielania zamówień nie stosowany często przez Zamawiających w zdecydowanej większości stosowane są tryb przetargu nieograniczonego i ograniczonego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie w art. 54 pierwszym etapem tego trybu jest ogłoszenie publiczne o zamówieniu, które Zamawiający umieszcza w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Ogłoszenie zawierać musi informacje określone w art. 48 ust. 2 ustawy. Ustawa dopuszcza możliwość odstąpienia od zamieszczenia ogłoszenia na stronie i siedzibie jeżeli Zamawiający do negocjacji zaprosi wykonawców, którzy uprzednio złożyli oferty w prowadzonym przez niego postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego prowadzonym uprzednio.  

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający określa przedmiot zamówienia, minimalne wymagania, które muszą spełnić wszystkie oferty oraz, czy przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji lub podział negocjacji na etapy wówczas musi je określić.  Następnie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału jest większa niż określona w ogłoszeniu Zamawiający stosuje kryteria selekcji. Zasada jest, że jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza niż w określona w ogłoszeniu Zamawiający zaprasza ich wszystkich do złożenia ofert wstępnych.  Kolejnym etapem tego trybu jest zaproszenie wykonawców do składania ofert wstępnych ma ono na celu wyłonienie wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Wraz z zaproszeniem przekazuje się adres strony internetowej, gdzie zamieszczony jest SIWZ. O ocenie złożonych ofert wstępnych Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców.  Oferty wstępne nie zawierają ceny. Jednak nowelizacja ustawy z 2016r. dopuściła możliwość skrócenia procedury i dokonanie wyboru na podstawie oferty wstępnej, tym samym oferty wstępne, gdy w ogłoszeniu wskażemy, że nie będziemy stosować kolejnych etapów zawierają również cenę. Termin na złożenie oferty uwzględnia czas niezbędny do jej przygotowania, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych . Gdy Zamawiający decyduje się na przeprowadzenie procedury z wieloma etapami kolejnym, który następuje prowadzenie negocjacji z zaproszonymi wykonawcami.  Zamawiający zaprasza do nich wszystkich wykonawców, których oferty wstępne nie zostały odrzucone. Celem negocjacji jest doprecyzowanie lub uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kolejne etapy, które przewidział Zamawiający w ogłoszeniu dotyczą również podzielnia negocjacji na kilka etapów. Zasadą jest, że negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu.  Negocjacje mają charakter poufny, żadna ze stron nie może ujawnić informacji. Dopuszcza się taką możliwość tylko w przypadku wyraźnej zgody określającej dokładnie takie informacje. Po zakończeniu etapu prowadzenia negocjacji Zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić specyfikację istotnych warunków zamówienia wyłącznie w zakresie, w jakim jej treść była przedmiotem negocjacji. Następnie zaprasza wykonawców do składania ofert. Przepisy dotyczące wadium stosujemy w tym postępowaniu odpowiednio. W treści zaproszenia Zamawiający wyznacza termin składania ofert na czas niezbędny do jej przygotowania , z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. Jeżeli dokonano zmian w specyfikacji przekazuje się wykonawcom zmienioną wersję.
Kiedy możemy skorzystać z trybu negocjacji z ogłoszeniem?
Ustawa wskazuje w art. 55 ustawy przesłanki zastosowania tego trybu. Co do zasady musi być spełniona tylko jedna z wymienionych poniżej:
  1. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
  2. wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
  3. rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb zamawiającego;
  4. roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne;
  5. zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych lub finansowych lub z uwagi na ryzyko związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami;
  6.  jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej normy, europejskiej oceny technicznej, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. c, wspólnej specyfikacji technicznej, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. d, lub referencji technicznej.
Autor: Daria Rychlik

1 komentarz:

  1. Szczegółowe wyjaśnienie wszystkich kwestii spornych - super.

    OdpowiedzUsuń