środa, 19 kwietnia 2017

Prawo zamówień publicznych: Negocjacje bez ogłoszenia

Ten tryb postępowania w statystykach również należy do stosunkowo rzadko stosowanych. Zgodnie z art. 61 ustawy Pzp jak wskazuje nazwa nie rozpoczynamy postępowania od publicznego ogłoszenia.  Zamawiający do negocjacji zaprasza wybranych wykonawców.
 
Zamawiający prowadzi z dowolnie wybranymi przez siebie wykonawcami. Istotne jest jednak, by wykonawcy stanowili dla siebie konkurencję w branży, którą reprezentuje zgodnie  z przedmiotem zamówienia. Wybór kandydatów powinien być poprzedzony rozeznaniem rynku przez Zamawiającego i zaproszenie wykonawców działających w danej branży. Zgodnie  orzecznictwem naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest niezaproszenie do negocjacji znanej na rynku krajowym firmy, pracującej w branży, której dotyczy przedmiot zamówienia. Ustawa wskazuje jaka liczba wykonawców zapewnia zachowanie konkurencji nie mniejsza niż 3, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2. Jeżeli poprzednio Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego zaprasza do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli w tych postępowaniach. Oczywiście może zaprosić więcej wykonawców. Przedmiotem prowadzonych z wykonawcami negocjacji sa warunki przyszłej umowy o zamówienie publiczne. W praktyce najprostsza metoda jest przedstawienie projektu przygotowanej przez Zamawiającego umowy zawierającej wszystkie istotne dla niego postanowienie i prośba o ustosunkowanie się wykonawców do jej treści. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do jej przygotowania. Zamawiający może zadąć wniesienia wadium od wykonawców. Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Kiedy możemy skorzystać z trybu negocjacji z ogłoszeniem?
Ustawa wskazuje w art. 62 ustawy przesłanki zastosowania tego trybu. Co do zasady musi być spełniona tylko jedna z wymienionych poniżej:
  1. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
  2. został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;
  3. przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju;
  4. ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
Obowiązek zawiadomienia Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w terminie 3 dni podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania tego trybu. Jeżeli Komisja Europejska wystąpi o protokół z postępowania Zamawiający zobowiązany jest go przekazać. Po wyborze najkorzystniejszej oferty należy zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Autor: Daria Rychlik

3 komentarze: