środa, 12 lipca 2017

Prawo zamówień publicznych: Udostępnianie protokołu zamówienia

Protokół zamówienia co do zasady jest dokumentem jawnym, który Zamawiający na wniosek zobowiązany jest udostępnić zainteresowanym  jego treścią. Dokument ten zawiera wszystkie istotne informacje o poszczególnych etapach postępowania. Zamawiający na wniosek każdego zainteresowanego powinien udostępnić protokół postępowania.

Protokół zamówienia co do zasady jest dokumentem jawnym, który Zamawiający na wniosek zobowiązany jest udostępnić zainteresowanym  jego treścią. Dokument ten zawiera wszystkie istotne informacje o poszczególnych etapach postępowania. Zamawiający na wniosek każdego zainteresowanego powinien udostępnić protokół postępowania.

Przez określenie każdy zainteresowany rozumiemy dosłownie każdego, a więc może to być osoba fizyczna, przedsiębiorca który złożył ofertę w postępowaniu, dziennikarz.
We wniosku powinno być określone co dokładnie mamy udostępnić wnioskodawcy. Z praktyki wskazać jednak można, że wiele wniosków nie jest dokładnie sprecyzowanych i Zamawiający w wyniku tego nie wykona prawidłowo obowiązku udostępnienia protokołu. Przykładem niezrozumiałego sformułowania wniosku o udostępnienie protokołu jest wniosek o udostępnienia skanu protokołu komisji przetargowej bez wskazania, o który protokół konkretnie chodzi. Komisja sporządza bowiem w czasie swojej pracy kilka protokołów np. z oceny ofert. Ważne jest również zawarcie wniosku o możliwość utrwalenia fotograficznie protokołu, jeżeli przeglądający chce się z nim zapoznać. Jeżeli taki wniosek nie został zawarty w  treści wniosku Zamawiający ma prawo uniemożliwić fotografowanie treści protokołu.
Od ogólnej zasady jawności protokołu istnieje również odstępstwo, sytuacja w której następuje ograniczenie możliwości udostępnienia. Ograniczenia występują w trakcie prowadzenia postępowania  jest czasowe i odnosi się tylko do załączników postępowania. Gdy taki wniosek wpłynie w trakcie postępowania Zamawiający zobowiązany jest udostępnić protokół z adnotacją sporządzony na dzień… oraz załączniki do protokołu takie jak oferta udostępnić  dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.  Ograniczenie może dotyczyć również informacji, które zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa przez oferenta.
Mówiąc o udostępnianiu protokołu trzeba wspomnieć również w jakim czasie Zamawiający powinien go udostępnić. Przepisy zasadniczo nakazują zrobić to niezwłocznie. Pojęcie to dookreślone zostało przez orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jako obiektywnie możliwy moment w toku prac komisji. Nie oznacza udostępnienia natychmiast tylko  termin realny mający na względzie okoliczności danego miejsca i czasu.
Zasadniczo ustawa Pzp nie przewiduje sankcji za nie udostępnienie protokołu na złożony wniosek. Niemniej jednak działanie to może stanowić podstawę do wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej co należy mieć na uwadze. Z czynności udostępnienia protokołu Zamawiający powinien sporządzić protokół. Zamiast protokołu można sporządzić jeszcze zamiennie notatkę, zamieścić stosowna adnotację na wniosku o udostępnienie. Ślad po dokonaniu tej czynności powinien znaleźć się jednak w dokumentacji postępowania. W przypadku sporządzenia protokołu powinien on zawierać takie informacje jak: datę wglądu do dokumentów, kto uczestniczył w czynności, jakie dokumenty przeglądano (zakres), czy wnioskodawca wnosi uwagi do treści protokołu. W jego treści powinna być też wzmianka o ograniczeniach. Protokół powinien znajdować się  dokumentach postępowania.

Autor: Daria Rychlik


1 komentarz:

  1. Bardzo ciekawy i merytoryczny wpis, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że będąc nawet osobą fizyczną mają prawo do wnioskowania o udostępnienie protokołu.

    OdpowiedzUsuń