piątek, 3 marca 2017

Komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Zasady rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.
 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. zwana: „ustawą o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług”, która weszła w życie w dniu 1 października 2016 r.,  określiła szczególne zasady dokonywania przez jednostki samorządu terytorialnego rozliczeń podatku VAT, korekt rozliczeń ww. podatku, a także zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów, w przypadku zmiany kwalifikowalności podatku, w szczególności nakładając na jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego obowiązek rozliczania wpływów z tego podatku wraz z właściwymi im jednostkami samorządu.
 
Wejście w życie ustawy zmieniło uwarunkowania prawno–podatkowe funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im podmiotów, przy czym pozostało bez wpływu na zasady kierujące procesem udzielania zamówień publicznych określone w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej: „ustawą Pzp”.
 
 

Komunikat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

 
 
Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska


1 komentarz: