poniedziałek, 8 maja 2017

Kontrole udzielania zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych opublikował w wydanym Informatorze o wynikach i wnioskach przeprowadzonych dotychczas kontroli, wszystkie dotyczą postępowań prowadzonych po zmianach ustawy Pzp


Omawiając przykłady zastrzeżeń i naruszeń, na które wskazują wyniki kontroli wskazać należny na: 
  1. Zamawiający nie może żądać od wykonawców dokumentów takich jak: zaświadczenie Urzędu Skarbowego, KRUS lub ZUS jeżeli nie wskaże w SIWZ, że wymaga by wykonawcy spełniali brak wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanki z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp czyli   naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 
  2. Zamawiający określając w SIWZ, że wymaga spełnienia przesłanki określonej w art. 24 ust.5 pkt 8 zobowiązany jest żądać „oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych" o którym mowa w  § 5 pkt 9) rozporządzenia dot. dokumentów. 
  3. Jeżeli wykonawcy działający w konsorcjum w JEDZ podają dane o wpisie do właściwego rejestru np. KRS podając numery wpisów i stronę ministerstwa, gdzie Zamawiający może wyszukać samodzielnie wszystkie  informacje nie ma on już prawa wzywania ich do przedstawienia  odpisu z właściwego rejestru i jeżeli tego dokona stanowi to naruszenie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
  4. Żądając wypełnienia przez podmioty trzecie JEDZ w zakresie szerszym niż określono w SIWZ dla wykonawcy jest  naruszeniem art. 25 ust. 1 w zw. 25a ust. 3 pkt 1) ustawy Pzp. Zamawiający powinien żądać spełnienia takich samych wymagań jak żąda w stosunku do wykonawców. 
  5. Żądanie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu  kserokopii opłaconej polisy, a dopiero w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia stanowi naruszenie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp w związku z § 2 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia z 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów. Poz zmianie jego treści w wyniku nowelizacji zrezygnowano z pierwszeństwa przedstawienia kopii polisy teraz można przedstawić dokumenty „potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Autor: Daria Rychlik

4 komentarze: