środa, 5 kwietnia 2017

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie w sprawie wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 W dniu 4 kwietnia 2017 roku w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie wszczęto śledztwo w sprawie wyrządzenia w okresie od lipca 2013 roku do 20 listopada 2013 roku w Warszawie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążących obowiązków na pracownikach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki i zawarciem w dniu 20 listopada 2013 roku umowy na opiekę serwisową sprzętu oraz oprogramowania w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wartości 19 587 235,11 zł, pomimo braku przesłanek uzasadniających zastosowanie tego trybu, tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 kk.  
  Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydano w wyniku analizy pisemnego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz załączonych dokumentów, skierowanych do Prokuratury Regionalnej w Warszawie przez Zastępcę Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
   Doniesienie dotyczyło nieprawidłowości ujawnionych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach od 8 lipca 2014 roku do 9 marca 2015 roku przez funkcjonariuszy Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która obejmowała wybrane procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na opiekę serwisową sprzętu oraz oprogramowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w 2013 roku.
    Ustalenia dokonane w toku kontroli funkcjonariuszy Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego kwestionowały prawidłowość działań skutkujących zawarciem umowy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu 20 listopada 2013 roku, której przedmiotem było świadczenie opieki serwisowej urządzeń i oprogramowania a także rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania systemowego oraz narzędziowego na urządzeniach zainstalowanych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   Z treści otrzymanego zawiadomienia wynikało, iż pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dopuścili się nieprawidłowości przy zawarciu umowy, czym wyrządzili w mieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych szkodę majątkową w wielkich rozmiarach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz